心经开示网

圆觉经注音

圆觉经注音

rú shì wǒ wén: yī shí,pó jiā pó rù yú shén tōng dà guāng míng cáng sān mèi zhèng shòu,yī qiè rú lái guāng yán zhù chí,shì zhū zhòng shēng qīng jìng jué dì,shēn xīn jì miè,píng děng běn jì,yuán mǎn shí fāng,bù èr suí shùn,yú bù èr jìng xiàn zhū jìng tǔ。yǔ dà pú sà mó hē sà shí wàn rén jù,qí míng yuē: wén shū shī lì pú sàpǔ xián pú sàpǔ yǎn pú sàjīn gāng cáng pú sàmí lè pú sàqīng jìng huì pú sàwēi dé zì zài pú sàbiàn yīn pú sàjìng zhū yè zhàng pú sàpǔ jué pú sàyuán jué pú sàxián shàn shǒu pú sà děng ér wèi shàng shǒu,yǔ zhū juàn shǔ jiē rù sān mèi,tóng zhù rú lái píng děng fǎ huì。

如是我闻:一时,婆伽婆入于神通大光明藏三昧正受,一切如来光严住持,是诸众生清净觉地,身心寂灭,平等本际,圆满十方,不二随顺,于不二境现诸净土。与大菩萨摩诃萨十万人俱,其名曰:文殊师利菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、威德自在菩萨、辩音菩萨、净诸业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨、贤善首菩萨等而为上首,与诸眷属皆入三昧,同住如来平等法会。

wén shū shī lì pú sà

文殊师利菩萨

yú shì,wén shū shī lì pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū lái fǎ zhòng,shuō yú rú lái běn qǐ qīng jìng yīn dì fǎ xíng,jí shuō pú sà yú dà chéng zhōng fā qīng jìng xīn,yuǎn lí zhū bìng,néng shǐ wèi lái mò shì zhòng shēng qiú dà chéng zhě bù duò xié jiàn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,文殊师利菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸来法众,说于如来本起清净因地法行,及说菩萨于大乘中发清净心,远离诸病,能使未来末世众生求大乘者不堕邪见。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào wén shū shī lì pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà,zī xún rú lái yīn dì fǎ xíng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng qiú dà chéng zhě,dé zhèng zhù chí,bù duò xié jiàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí wén shū shī lì pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告文殊师利菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨,咨询如来因地法行,及为末世一切众生求大乘者,得正住持,不堕邪见。汝今谛听,当为汝说。”时文殊师利菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,wú shàng fǎ wáng yǒu dà tuó luó ní mén,míng wéi yuán jué,liú chū yī qiè qīng jìng zhēn rúpú tíniè pán jí bō luó mì,jiào shòu pú sà。yī qiè rú lái běn qǐ yīn dì,jiē yī yuán zhào qīng jìng jué xiāng,yǒng duàn wú míng,fāng chéng fó dào。

“善男子,无上法王有大陀罗尼门,名为圆觉,流出一切清净真如、菩提、涅槃及波罗蜜,教授菩萨。一切如来本起因地,皆依圆照清净觉相,永断无明,方成佛道。

" yún hé wú míng?shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,zhǒng zhǒng diān dǎo,yóu rú mí rén sì fāng yì chù wàng rèn sì dà wéi zì shēn xiāng,liù chén yuán yǐng wèi zì xīn xiāng,pì bǐ bìng mù jiàn kōng zhōng huá jí dì èr yuè。shàn nán zǐ,kōng shí wú huá,bìng zhě wàng zhí,yóu wàng zhí gù,fēi wéi huò cǐ xū kōng zì xìng,yì fù mí bǐ shí huá shēng chù,yóu cǐ wàng yǒu lún zhuàn shēng sǐ,gù míng wú míng。shàn nán zǐ,cǐ wú míng zhě,fēi shí yǒu tǐ。rú mèng zhōng rén,mèng shí fēi wú,jí zhì yú xǐng,liǎo wú suǒ de。rú zhòng kōng huá,miè yú xū kōng,bù kě shuō yán yǒu dìng miè chù。hé yǐ gù?wú shēng chù gù。yī qiè zhòng shēng yú wú shēng zhōng,wàng jiàn shēng miè,shì gù shuō míng lún zhuàn shēng sǐ。

“云何无明?善男子,一切众生从无始来,种种颠倒,犹如迷人四方易处;妄认四大为自身相,六尘缘影为自心相,譬彼病目见空中华及第二月。善男子,空实无华,病者妄执,由妄执故,非唯惑此虚空自性,亦复迷彼实华生处,由此妄有轮转生死,故名无明。善男子,此无明者,非实有体。如梦中人,梦时非无,及至于醒,了无所得。如众空华,灭于虚空,不可说言有定灭处。何以故?无生处故。一切众生于无生中,妄见生灭,是故说名轮转生死。

" shàn nán zǐ,rú lái yīn dì xiū yuán jué zhě,zhī shì kōng huá,jí wú lún zhuàn,yì wú shēn xīn shòu bǐ shēng sǐ。fēi zuò gù wú,běn xìng wú gù。bǐ zhī jué zhě yóu rú xū kōng,zhī xū kōng zhě jí kōng huá xiāng,yì bù kě shuō wú zhī jué xìng,yǒuwú jù qiǎn,shì zé míng wéi jìng jué suí shùn。hé yǐ gù?xū kōng xìng gù,cháng bù dòng gù,rú lái cáng zhōng wú qǐ miè gùwú zhī jiàn gù,rú fǎ jiè xìng jiū jìng yuán mǎn biàn shí fāng gù,shì zé míng wéi yīn dì fǎ xíng。pú sà yīn cǐ yú dà chéng zhōng fā qīng jìng xīn。mò shì zhòng shēng yī cǐ xiū xíng,bù duò xié jiàn。"

“善男子,如来因地修圆觉者,知是空华,即无轮转,亦无身心受彼生死。非作故无,本性无故。彼知觉者犹如虚空,知虚空者即空华相,亦不可说无知觉性,有、无俱遣,是则名为净觉随顺。何以故?虚空性故,常不动故,如来藏中无起灭故、无知见故,如法界性究竟圆满遍十方故,是则名为因地法行。菩萨因此于大乘中发清净心。末世众生依此修行,不堕邪见。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" wén shū rǔ dāng zhī: yī qiè zhū rú lái,

“文殊汝当知: 一切诸如来,

cóng yú běn yīn dì,jiē yǐ zhì huì jué。

从于本因地, 皆以智慧觉。

le dá yú wú míng,zhī bǐ rú kōng huá,

了达于无明, 知彼如空华,

jí néng miǎn liú zhuǎn yòu rú mèng zhōng rén,

即能免流转; 又如梦中人,

xǐng shí bù kě dé。jué zhě rú xū kōng,

醒时不可得。 觉者如虚空,

píng děng bù dòng zhuǎn,jué biàn shí fāng jiè,

平等不动转, 觉遍十方界,

jí dé chéng fó dào。zhòng huàn miè wú chǔ,

即得成佛道。 众幻灭无处,

chéng dào yì wú de,běn xìng yuán mǎn gù。

成道亦无得, 本性圆满故。

pú sà yú cǐ zhōng,néng fā pú tí xīn

菩萨于此中, 能发菩提心;

mò shì zhū zhòng shēng,xiū cǐ miǎn xié jiàn。"

末世诸众生, 修此免邪见。”

pǔ xián pú sà

普贤菩萨

yú shì,pǔ xián pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū pú sà zhòng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng xiū dà chéng zhě,wén cǐ yuán jué qīng jìng jìng jiè,yún hé xiū xíng?shì zūn,ruò bǐ zhòng shēng zhī rú huàn zhě,shēn xīn yì huàn,yún hé yǐ huàn hái xiū yú huàn?ruò zhū huàn xìng yī qiè jǐn miè,zé wú yǒu xīn,shuí wèi xiū xíng?yún hé fù shuō xiū xíng rú huàn?ruò zhū zhòng shēng běn bù xiū xíng,yú shēng sǐ zhōng cháng jū huàn huà,céng bù liǎo zhī rú huàn jìng jiè,lìng wàng xiǎng xīn yún hé jiě tuō?yuàn wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,zuò hé fāng biàn,jiàn cì xiū xí,lìng zhū zhòng shēng yǒng lí zhū huàn?" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,普贤菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸菩萨众,及为末世一切众生修大乘者,闻此圆觉清净境界,云何修行?世尊,若彼众生知如幻者,身心亦幻,云何以幻还修于幻?若诸幻性一切尽灭,则无有心,谁为修行?云何复说修行如幻?若诸众生本不修行,于生死中常居幻化,曾不了知如幻境界,令妄想心云何解脱?愿为末世一切众生,作何方便,渐次修习,令诸众生永离诸幻?”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào pǔ xián pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiū xí pú sà rú huàn sān mèi,fāng biàn jiàn cì,lìng zhū zhòng shēng de lí zhū huàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ xián pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告普贤菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,修习菩萨如幻三昧,方便渐次,令诸众生得离诸幻。汝今谛听,当为汝说。”时普贤菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng huàn huà,jiē shēng rú lái yuán jué miào xīn。yóu rú kōng huá cóng kōng ér yǒu,huàn huá suī miè,kōng xìng bù huài zhòng shēng huàn xīn hái yī huàn miè,zhū huàn jǐn miè,jué xīn bù dòng。yī huàn shuō jué,yì míng wéi huàn ruò shuō yǒu jué,yóu wèi lí huàn shuō wú jué zhě,yì fù rú shì。shì gù huàn miè,míng wéi bù dòng。

“善男子,一切众生种种幻化,皆生如来圆觉妙心。犹如空华从空而有,幻华虽灭,空性不坏;众生幻心还依幻灭,诸幻尽灭,觉心不动。依幻说觉,亦名为幻;若说有觉,犹未离幻;说无觉者,亦复如是。是故幻灭,名为不动。

" shàn nán zǐ,yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yīng dāng yuǎn lí yī qiè huàn huà xū wàng jìng jiè。yóu jiān zhí chí yuǎn lí xīn gù,xīn rú huàn zhě,yì fù yuǎn lí yuǎn lí wèi huàn,yì fù yuǎn lí lí yuǎn lí huàn,yì fù yuǎn lí。dé wú suǒ lí,jí chú zhū huàn。pì rú zuān huǒ,liǎng mù xiāng yīn,huǒ chū mù jǐn,huī fēi yān miè yǐ huàn xiū huàn,yì fù rú shì。zhū huàn suī jǐn,bù rù duàn miè。

“善男子,一切菩萨及末世众生,应当远离一切幻化虚妄境界。由坚执持远离心故,心如幻者,亦复远离;远离为幻,亦复远离;离远离幻,亦复远离。得无所离,即除诸幻。譬如钻火,两木相因,火出木尽,灰飞烟灭;以幻修幻,亦复如是。诸幻虽尽,不入断灭。

" shàn nán zǐ,zhī huàn jí lí,bù zuò fāng biàn lí huàn jí jué,yì wú jiàn cì。yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yī cǐ xiū xíng,rú shì nǎi néng yǒng lí zhū huàn。"

“善男子,知幻即离,不作方便;离幻即觉,亦无渐次。一切菩萨及末世众生,依此修行,如是乃能永离诸幻。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" pǔ xián rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

“普贤汝当知: 一切诸众生,

wú shǐ huàn wú míng,jiē cóng zhū rú lái,

无始幻无明, 皆从诸如来,

yuán jué xīn jiàn lì。yóu rú xū kōng huá,

圆觉心建立。 犹如虚空华,

yī kōng ér yǒu xiāng,kōng huá ruò fù miè,

依空而有相, 空华若复灭,

xū kōng běn bù dòng huàn cóng zhū jué shēng,

虚空本不动; 幻从诸觉生,

huàn miè jué yuán mǎn,jué xīn bù dòng gù。

幻灭觉圆满, 觉心不动故。

ruò bǐ zhū pú sà,jí mò shì zhòng shēng,

若彼诸菩萨, 及末世众生,

cháng yīng yuǎn lí huàn,zhū huàn xī jiē lí。

常应远离幻, 诸幻悉皆离。

rú mù zhōng shēng huǒ,mù jǐn huǒ hái miè,

如木中生火, 木尽火还灭,

jué zé wú jiàn cì,fāng biàn yì rú shì。"

觉则无渐次, 方便亦如是。”

pǔ yǎn pú sà

普眼菩萨

yú shì,pǔ yǎn pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū pú sà zhòng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,yǎn shuō pú sà xiū xíng jiàn cì,yún hé sī wéi?yún hé zhù chí?zhòng shēng wèi wù,zuò hé fāng biàn pǔ lìng kāi wù?shì zūn,ruò bǐ zhòng shēng wú zhèng fāng biàn jí zhèng sī wéi,wén fú rú lái shuō cǐ sān mèi,xīn shēng mí mèn,zé yú yuán jué bù néng wù rù。yuàn xìng cí bēi,wèi wǒ děng bèi jí mò shì zhòng shēng jiǎ shuō fāng biàn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,普眼菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸菩萨众,及为末世一切众生,演说菩萨修行渐次,云何思惟?云何住持?众生未悟,作何方便普令开悟?世尊,若彼众生无正方便及正思惟,闻佛如来说此三昧,心生迷闷,则于圆觉不能悟入。愿兴慈悲,为我等辈及末世众生假说方便。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào pǔ yǎn pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái xiū xíng jiàn cìsī wéizhù chí,nǎi zhì jiǎ shuō zhǒng zhǒng fāng biàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ yǎn pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告普眼菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来修行渐次、思惟、住持,乃至假说种种方便。汝今谛听,当为汝说。”时普眼菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,bǐ xīn xué pú sà jí mò shì zhòng shēng,yù qiú rú lái jìng yuán jué xīn,yīng dāng zhèng niàn,yuǎn lí zhū huàn。xiān yī rú lái shē mó tā xíng,jiān chí jìn jiè,ān chǔ tú zhòng,yàn zuò jìng shì,suǒ wèi fā máo zhǎo chǐpí ròu jīn gǔsuǐ nǎo gòu sè jiē guī yú dì,tuò tì nóng xuèjīn yè xián mòtán lèi jīng qìdà xiǎo biàn lì jiē guī yú shuǐ,nuǎn qì guī huǒ,dòng zhuǎn guī fēng。sì dà gè lí,jīn zhě wàng shēn dāng zài hé chǔ?jí zhī cǐ shēn bì jìng wú tǐ,hé hé wéi xiāng,shí tóng huàn huà,sì yuán jiǎ hé,wàng yǒu liù gēn。liù gēn sì dà zhōng wài hé chéng,wàng yǒu yuán qì yú zhōng jī jù,shì yǒu yuán xiāng,jiǎ míng wéi xīn。shàn nán zǐ,cǐ xū wàng xīn,ruò wú liù chén zé bù néng yǒu。sì dà fēn jiě,wú chén kě dé,yú zhōng yuán chén gè guī sàn miè,bì jìng wú yǒu yuán xīn kě jiàn。shàn nán zǐ,bǐ zhī zhòng shēng,huàn shēn miè gù,huàn xīn yì miè huàn xīn miè gù,huàn chén yì miè huàn chén miè gù,huàn miè yì miè huàn miè miè gù,fēi huàn bù miè。pì rú mó jìng,gòu jǐn míng xiàn。shàn nán zǐ,dāng zhī shēn xīn jiē wèi huàn gòu,gòu xiāng yǒng miè,shí fāng qīng jìng。shàn nán zǐ,pì rú qīng jìng mó ní bǎo zhū,yìng yú wǔ sè suí fāng gè xiàn,zhū yú chī zhě jiàn bǐ mó ní shí yǒu wǔ sè。shàn nán zǐ,yuán jué jìng xìng xiàn yú shēn xīn suí lèi gè yīng,bǐ yú chī zhě shuō jìng yuán jué shí yǒu rú shì shēn xīn zì xiāng yì fù rú shì,yóu cǐ bù néng yuǎn yú huàn huà,shì gù wǒ shuō shēn xīn huàn gòu。duì lí huàn gòu,shuō míng pú sà。gòu jǐn duì chú,jí wú duì gòu jí shuō míng zhě。

“善男子,彼新学菩萨及末世众生,欲求如来净圆觉心,应当正念,远离诸幻。先依如来奢摩他行,坚持禁戒,安处徒众,宴坐静室,恒作是念:‘我今此身四大和合,所谓发毛爪齿、皮肉筋骨、髓脑垢色皆归于地,唾涕脓血、津液涎沫、痰泪精气、大小便利皆归于水,暖气归火,动转归风。四大各离,今者妄身当在何处?即知此身毕竟无体,和合为相,实同幻化,四缘假合,妄有六根。六根四大中外合成,妄有缘气于中积聚,似有缘相,假名为心。善男子,此虚妄心,若无六尘则不能有。四大分解,无尘可得,于中缘尘各归散灭,毕竟无有缘心可见。善男子,彼之众生,幻身灭故,幻心亦灭;幻心灭故,幻尘亦灭;幻尘灭故,幻灭亦灭;幻灭灭故,非幻不灭。譬如磨镜,垢尽明现。善男子,当知身心皆为幻垢,垢相永灭,十方清净。善男子,譬如清净摩尼宝珠,映于五色随方各现,诸愚痴者见彼摩尼实有五色。善男子,圆觉净性现于身心随类各应,彼愚痴者说净圆觉实有如是身心自相亦复如是,由此不能远于幻化,是故我说身心幻垢。对离幻垢,说名菩萨。垢尽对除,即无对垢及说名者。

" shàn nán zǐ,cǐ pú sà jí mò shì zhòng shēng,zhèng dé zhū huàn miè yǐng xiàng gù,ěr shí biàn dé wú fāng qīng jìng,wú biān xū kōng,jué suǒ xiǎn fā jué yuán míng gù,xiǎn xīn qīng jìng xīn qīng jìng gù,jiàn chén qīng jìng jiàn qīng jìng gù,yǎn gēn qīng jìng gēn qīng jìng gù,yǎn shí qīng jìng shí qīng jìng gù,wén chén qīng jìng wén qīng jìng gù,ěr gēn qīng jìng gēn qīng jìng gù,ěr shí qīng jìng shí qīng jìng gù,jué chén qīng jìng rú shì nǎi zhì bíshéshēnyì yì fù rú shì。shàn nán zǐ,gēn qīng jìng gù,sè chén qīng jìng sè qīng jìng gù,shēng chén qīng jìng xiāngwèichùfǎ yì fù rú shì。shàn nán zǐ,liù chén qīng jìng gù,dì dà qīng jìng dì qīng jìng gù,shuǐ dà qīng jìng huǒ dàfēng dà yì fù rú shì。shàn nán zǐ,sì dà qīng jìng gù,shí èr chùshí bā jièèr shí wǔ yǒu qīng jìng bǐ qīng jìng gù,shí lìsì wú suǒ wèisì wú ài zhìfú shí bā bù gòng fǎsān shí qī zhù dào pǐn qīng jìng rú shì nǎi zhì bā wàn sì qiān tuó luó ní mén yī qiè qīng jìng。shàn nán zǐ,yī qiè shí xiàng xìng qīng jìng gù,yī shēn qīng jìng yī shēn qīng jìng gù,duō shēn qīng jìng duō shēn qīng jìng gù,rú shì nǎi zhì shí fāng zhòng shēng yuán jué qīng jìng。shàn nán zǐ,yī shì jiè qīng jìng gù,duō shì jiè qīng jìng duō shì jiè qīng jìng gù,rú shì nǎi zhì jǐn yú xū kōng,yuán guǒ sān shì,yī qiè píng děng,qīng jìng bù dòng。

“善男子,此菩萨及末世众生,证得诸幻灭影像故,尔时便得无方清净,无边虚空,觉所显发;觉圆明故,显心清净;心清净故,见尘清净;见清净故,眼根清净;根清净故,眼识清净;识清净故,闻尘清净;闻清净故,耳根清净;根清净故,耳识清净;识清净故,觉尘清净;如是乃至鼻、舌、身、意亦复如是。善男子,根清净故,色尘清净;色清净故,声尘清净;香、味、触、法亦复如是。善男子,六尘清净故,地大清净;地清净故,水大清净;火大、风大亦复如是。善男子,四大清净故,十二处、十八界、二十五有清净;彼清净故,十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净;如是乃至八万四千陀罗尼门一切清净。善男子,一切实相性清净故,一身清净;一身清净故,多身清净;多身清净故,如是乃至十方众生圆觉清净。善男子,一世界清净故,多世界清净;多世界清净故,如是乃至尽于虚空,圆裹三世,一切平等,清净不动。

" shàn nán zǐ,xū kōng rú shì píng děng bù dòng,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng sì dà bù dòng gù,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng rú shì nǎi zhì bā wàn sì qiān tuó luó ní mén píng děng bù dòng,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng。shàn nán zǐ,jué xìng biàn mǎn,qīng jìng bù dòng,yuán wú jì gù,dāng zhī liù gēn biàn mǎn fǎ jiè gēn biàn mǎn gù,dāng zhī liù chén biàn mǎn fǎ jiè chén biàn mǎn gù,dāng zhī sì dà biàn mǎn fǎ jiè rú shì nǎi zhì tuó luó ní mén biàn mǎn fǎ jiè。shàn nán zǐ,yóu bǐ miào jué xìng biàn mǎn gù,gēn xìngchén xìng wú huài wú zá gēnchén wú huài gù,rú shì nǎi zhì tuó luó ní mén wú huài wú zá rú bǎi qiān dēng guāng zhào yī shì,qí guāng biàn mǎn,wú huài wú zá。shàn nán zǐ,jué chéng jiù gù,dāng zhī pú sà bù yǔ fǎ fùbù qiú fǎ tuō,bù yàn shēng sǐbù ài niè pán,bù jìng chí jièbù zēng huǐ jìn,bù zhòng jiǔ xíbù qīng chū xué。hé yǐ gù?yī qiè jué gù。pì rú yǎn guāng xiǎo le qián jìng,qí guāng yuán mǎn,dé wú zēng ài。hé yǐ gù?guāng tǐ wú èr,wú zēng ài gù。

“善男子,虚空如是平等不动,当知觉性平等不动;四大不动故,当知觉性平等不动;如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动,当知觉性平等不动。善男子,觉性遍满,清净不动,圆无际故,当知六根遍满法界;根遍满故,当知六尘遍满法界;尘遍满故,当知四大遍满法界;如是乃至陀罗尼门遍满法界。善男子,由彼妙觉性遍满故,根性、尘性无坏无杂;根、尘无坏故,如是乃至陀罗尼门无坏无杂;如百千灯光照一室,其光遍满,无坏无杂。善男子,觉成就故,当知菩萨不与法缚、不求法脱,不厌生死、不爱涅槃,不敬持戒、不憎毁禁,不重久习、不轻初学。何以故?一切觉故。譬如眼光晓了前境,其光圆满,得无憎爱。何以故?光体无二,无憎爱故。

" shàn nán zǐ,cǐ pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiū xí cǐ xīn dé chéng jiù zhě,yú cǐ wú xiū yì wú chéng jiù,yuán jué pǔ zhào,jì miè wú èr,yú zhōng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí bù kě shuō héng hé shā zhū fú shì jiè,yóu rú kōng huá luàn qǐ luàn miè,bù jí bù lí,wú fù wú tuō,shǐ zhī zhòng shēng běn lái chéng fó,shēng sǐniè pán yóu rú zuó mèng。shàn nán zǐ,rú zuó mèng gù,dāng zhī shēng sǐ jí yǔ niè pán,wú qǐ wú miè,wú lái wú qù。qí suǒ zhèng zhě,wú de wú shī,wú qǔ wú shě qí néng zhèng zhě,wú zuò wú zhǐ,wú rèn wú miè yú cǐ zhèng zhōng,wú néng wú suǒ bì jìng wú zhèng,yì wú zhèng zhě,yī qiè fǎ xìng píng děng bù huài。shàn nán zǐ,bǐ zhū pú sà rú shì xiū xíng,rú shì jiàn cì,rú shì sī wéi,rú shì zhù chí,rú shì fāng biàn,rú shì kāi wù,qiú rú shì fǎ,yì bù mí mèn。"

“善男子,此菩萨及末世众生,修习此心得成就者,于此无修亦无成就,圆觉普照,寂灭无二,于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界,犹如空华乱起乱灭,不即不离,无缚无脱,始知众生本来成佛,生死、涅槃犹如昨梦。善男子,如昨梦故,当知生死及与涅槃,无起无灭,无来无去。其所证者,无得无失,无取无舍;其能证者,无作无止,无任无灭;于此证中,无能无所;毕竟无证,亦无证者,一切法性平等不坏。善男子,彼诸菩萨如是修行,如是渐次,如是思惟,如是住持,如是方便,如是开悟,求如是法,亦不迷闷。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" pǔ yǎn rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

“普眼汝当知: 一切诸众生,

shēn xīn jiē rú huàn。shēn xiāng shǔ sì dà,

身心皆如幻。 身相属四大,

xīn xìng guī liù chén,sì dà tǐ gè lí,

心性归六尘, 四大体各离,

shuí wèi hé hé zhě?rú shì jiàn xiū xíng,

谁为和合者? 如是渐修行,

yī qiè xī qīng jìng,bù dòng biàn fǎ jiè,

一切悉清净, 不动遍法界,

wú zuò zhǐ rèn miè,yì wú néng zhèng zhě。

无作止任灭, 亦无能证者。

yī qiè fú shì jiè,yóu rú xū kōng huá,

一切佛世界, 犹如虚空华,

sān shì xī píng děng,bì jìng wú lái qù。

三世悉平等, 毕竟无来去。

chū fā xīn pú sà,jí mò shì zhòng shēng,

初发心菩萨, 及末世众生,

yù qiú rù fú dào,yīng rú shì xiū xí。"

欲求入佛道, 应如是修习。”

jīn gāng cáng pú sà

金刚藏菩萨

yú shì,jīn gāng cáng pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,shàn wèi yī qiè zhū pú sà zhòng,xuān yáng rú lái yuán jué qīng jìng dà tuó luó níyīn dì fǎ xíngjiàn cì fāng biàn,yǔ zhū zhòng shēng kāi fā mēng mèi。zài huì fǎ zhòng,chéng fú cí huì,huàn yì lǎng rán,huì mù qīng jìng。shì zūn,ruò zhū zhòng shēng běn lái chéng fó,hé gù fù yǒu yī qiè wú míng?ruò zhū wú míng zhòng shēng běn yǒu,hé yīn yuán gù,rú lái fù shuō běn lái chéng fó?shí fāng yì shēng běn chéng fó dào,hòu qǐ wú míng,yī qiè rú lái hé shí fù shēng yī qiè fán nǎo?wéi yuàn bù shě wú zhē dà cí,wèi zhū pú sà kāi mì mì cáng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,dé wén rú shì xiū duō luó jiào le yì fǎ mén,yǒng duàn yí huǐ。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,金刚藏菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,善为一切诸菩萨众,宣扬如来圆觉清净大陀罗尼、因地法行、渐次方便,与诸众生开发蒙昧。在会法众,承佛慈诲,幻翳朗然,慧目清净。世尊,若诸众生本来成佛,何故复有一切无明?若诸无明众生本有,何因缘故,如来复说本来成佛?十方异生本成佛道,后起无明,一切如来何时复生一切烦恼?唯愿不舍无遮大慈,为诸菩萨开秘密藏,及为末世一切众生,得闻如是修多罗教了义法门,永断疑悔。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào jīn gāng cáng pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái shén shēn mì mì jiū jìng fāng biàn,shì zhū pú sà zuì shàng jiào huì le yì dà chéng,néng shǐ shí fāng xiū xué pú sà,jí zhū mò shì yī qiè zhòng shēng,dé jué dìng xìn,yǒng duàn yí huǐ。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí jīn gāng cáng pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告金刚藏菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来甚深秘密究竟方便,是诸菩萨最上教诲了义大乘,能使十方修学菩萨,及诸末世一切众生,得决定信,永断疑悔。汝今谛听,当为汝说。”时金刚藏菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè shì jiè shǐ zhōng shēng miè,qián hòu yǒu wú,jù sàn qǐ zhǐ,niàn niàn xiāng xù,xún huán wǎng fù,zhǒng zhǒng qǔ shě,jiē shì lún huí。wèi chū lún huí,ér biàn yuán jué,bǐ yuán jué xìng jí tóng liú zhuǎn,ruò miǎn lún huí,wú yǒu shì chù。pì rú dòng mù,néng yáo zhàn shuǐ yòu rú dìng yǎn,yóu huí zhuǎn huǒ yún shǐ yuè yùn,zhōu xíng àn yí,yì fù rú shì。shàn nán zǐ,zhū xuán wèi xī,bǐ wù xiān zhù,shàng bù kě dé,hé kuàng lún zhuàn shēng sǐ gòu xīn céng wèi qīng jìng,guān fú yuán jué ér bù xuán fù?shì gù rǔ děng biàn shēng sān huò。

“善男子,一切世界始终生灭,前后有无,聚散起止,念念相续,循环往复,种种取舍,皆是轮回。未出轮回,而辩圆觉,彼圆觉性即同流转,若免轮回,无有是处。譬如动目,能摇湛水;又如定眼,由回转火;云驶月运,舟行岸移,亦复如是。善男子,诸旋未息,彼物先住,尚不可得,何况轮转生死垢心曾未清净,观佛圆觉而不旋复?是故汝等便生三惑。

" shàn nán zǐ,pì rú huàn yì,wàng jiàn kōng huá huàn yì ruò chú,hé shí gèng qǐ yī qiè zhū yì?yì huá èr fǎ,fēi xiāng dài gù。yì rú kōng huá miè yú kōng shí,kōng běn wú huá,fēi qǐ miè gù。shēng sǐniè pán tóng yú qǐ miè,miào jué yuán zhào lí yú huá yì。shàn nán zǐ,dāng zhī xū kōng fēi shì zàn yǒu,yì fēi zàn wú,kuàng fù rú lái yuán jué suí shùn ér wèi xū kōng píng děng běn xìng!

“善男子,譬如患翳,妄见空华;患翳若除,不可说言:‘此翳已灭,何时更起一切诸翳?’何以故?翳华二法,非相待故。亦如空华灭于空时,不可说言:‘虚空何时更起空华?’何以故?空本无华,非起灭故。生死、涅槃同于起灭,妙觉圆照离于华翳。善男子,当知虚空非是暂有,亦非暂无,况复如来圆觉随顺而为虚空平等本性!

" shàn nán zǐ,rú xiāo jīn kuàng,jīn fēi xiāo yǒu,jì yǐ chéng jīn,bù zhòng wèi kuàng,jīng wú qióng shí,jīn xìng bù huài,shàn nán zǐ,yī qiè rú lái miào yuán jué xīn,běn wú pú tí jí yǔ niè pán,yì wú chéng fó jí bù chéng fó,wú wàng lún huí jí fēi lún huí。

“善男子,如销金矿,金非销有,既已成金,不重为矿,经无穷时,金性不坏,不应说言:‘本非成就。’如来圆觉亦复如是。善男子,一切如来妙圆觉心,本无菩提及与涅槃,亦无成佛及不成佛,无妄轮回及非轮回。

" shàn nán zǐ,dàn zhū shēng wén suǒ yuán jìng jiè,shēn xīn yǔ yán jiē xī duàn miè,zhōng bù néng zhì bǐ zhī qīn zhèng suǒ xiàn niè pán,hé kuàng néng yǐ yǒu sī wéi xīn,cè duó rú lái yuán jué jìng jiè?rú qǔ yíng huǒ shāo xū mí shān,zhōng bù néng zhe yǐ lún huí xīn,shēng lún huí jiàn,rù yú rú lái dà jì miè hǎi,zhōng bù néng zhì。shì gù wǒ shuō,yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiān duàn wú shǐ lún huí gēn běn。

“善男子,但诸声闻所圆境界,身心语言皆悉断灭,终不能至彼之亲证所现涅槃,何况能以有思惟心,测度如来圆觉境界?如取萤火烧须弥山,终不能着;以轮回心,生轮回见,入于如来大寂灭海,终不能至。是故我说,一切菩萨及末世众生,先断无始轮回根本。

" shàn nán zǐ,yǒu zuò sī wéi,cóng yǒu xīn qǐ,jiē shì liù chén wàng xiǎng yuán qì,fēi shí xīn tǐ,yǐ rú kōng huá。yòng cǐ sī wéi biàn yú fú jìng,yóu rú kōng huá fù jié kōng guǒ,zhǎn zhuǎn wàng xiǎng,wú yǒu shì chù。shàn nán zǐ,xū wàng fú xīn,duō zhū qiǎo jiàn,bù néng chéng jiù yuán jué fāng biàn。rú shì fēn bié,fēi wéi zhèng wèn。"

“善男子,有作思惟,从有心起,皆是六尘妄想缘气,非实心体,已如空华。用此思惟辨于佛境,犹如空华复结空果,展转妄想,无有是处。善男子,虚妄浮心,多诸巧见,不能成就圆觉方便。如是分别,非为正问。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" jīn gāng cáng dāng zhī,rú lái jì miè xìng,

“金刚藏当知, 如来寂灭性,

wèi zēng yǒu zhōng shǐ。ruò yǐ lún huí xīn,

未曾有终始。 若以轮回心,

sī wéi jí xuán fù,dàn zhì lún huí jì,

思惟即旋复, 但至轮回际,

bù néng rù fú hǎi。pì rú xiāo jīn kuàng,

不能入佛海。 譬如销金矿,

jīn fēi xiāo gù yǒu,suī fù běn lái jīn,

金非销故有, 虽复本来金,

zhōng yǐ xiāo chéng jiù,yī chéng zhēn jīn tǐ,

终以销成就, 一成真金体,

bù fù zhòng wèi kuàng。shēng sǐ yǔ niè pán,

不复重为矿。 生死与涅槃,

fán fū jí zhū fú,tóng wèi kōng huá xiāng。

凡夫及诸佛, 同为空华相。

sī wéi yóu huàn huà,hé kuàng jí xū wàng?

思惟犹幻化, 何况诘虚妄?

ruò néng le cǐ xīn,rán hòu qiú yuán jué。"

若能了此心, 然后求圆觉。”

mí lè pú sà

弥勒菩萨

yú shì,mí lè pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,guǎng wéi pú sà kāi mì mì cáng,lìng zhū dà zhòng shēn wù lún huí fēn bié xié zhèng,néng shī mò shì yī qiè zhòng shēng wú wèi dào yǎn,yú dà niè pán shēng jué dìng xìn,wú fù zhòng suí lún zhuàn jìng jiè qǐ xún huán jiàn。shì zūn,ruò zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,yù yóu rú lái dà jì miè hǎi,yún hé dāng duàn lún huí gēn běn?yú zhū lún huí,yǒu jǐ zhǒng xìng?xiū fú pú tí,jǐ děng chā bié?huí rù chén láo,dāng shè jǐ zhǒng jiào huà fāng biàn dù zhū zhòng shēng?wéi yuàn bù shě jiù shì dà bēi,lìng zhū xiū xíng yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,huì mù sù qīng,zhào yào xīn jìng,yuán wù rú lái wú shàng zhī jiàn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,弥勒菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,广为菩萨开秘密藏,令诸大众深悟轮回分别邪正,能施末世一切众生无畏道眼,于大涅槃生决定信,无复重随轮转境界起循环见。世尊,若诸菩萨及末世众生,欲游如来大寂灭海,云何当断轮回根本?于诸轮回,有几种性?修佛菩提,几等差别?回入尘劳,当设几种教化方便度诸众生?唯愿不舍救世大悲,令诸修行一切菩萨及末世众生,慧目肃清,照曜心镜,圆悟如来无上知见。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào mí lè pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,qǐng wèn rú lái shēn ào mì mì wēi miào zhī yì,lìng zhū pú sà jié qīng huì mù,jí lìng yī qiē mò shì zhòng shēng yǒng duàn lún huí,xīn wù shí xiàng,jù wú shēng rěn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí mí lè pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告弥勒菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,请问如来深奥秘密微妙之义,令诸菩萨洁清慧目,及令一切末世众生永断轮回,心悟实相,具无生忍。汝今谛听,当为汝说。”时弥勒菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ jì,yóu yǒu zhǒng zhǒng ēn ài tān yù gù yǒu lún huí。ruò zhū shì jiè yī qiè zhǒng xìng luǎn shēngtāi shēngshī shēnghuà shēng,jiē yīn yín yù ér zhèng xìng mìng。dāng zhī lún huí,ài wèi gēn běn。yóu yǒu zhū yù,zhù fā ài xìng,shì gù néng lìng shēng sǐ xiāng xù。yù yīn ài shēng,mìng yīn yù yǒu,zhòng shēng ài mìng hái yī yù běn,ài yù wèi yīn,ài mìng wèi guǒ。yóu yú yù jìng,qǐ zhū wéi shùn jìng bèi ài xīn,ér shēng zēng jí zào zhǒng zhǒng yè,shì gù fù shēng dì yùè guǐ。zhī yù kě yàn,ài yàn yè dào,shě è lè shàn,fù xiàn tiān rén。yòu zhī zhū ài kě yàn wù gù,qì ài lè shě,hái zī ài běn,biàn xiàn yǒu wéi zēng shàng shàn guǒ,jiē lún huí gù,bù chéng shèng dào。shì gù zhòng shēng yù tuō shēng sǐ,miǎn zhū lún huí,xiān duàn tān yù jí chú ài kě。shàn nán zǐ,pú sà biàn huà shì xiàn shì jiān,fēi ài wèi běn,dàn yǐ cí bēi lìng bǐ shě ài,jiǎ zhū tān yù ér rù shēng sǐ。ruò zhū mò shì yī qiè zhòng shēng,néng shě zhū yù jí chú zēng ài,yǒng duàn lún huí,qín qiú rú lái yuán jué jìng jiè,yú qīng jìng xīn biàn dé kāi wù。

“善男子,一切众生从无始际,由有种种恩爱贪欲故有轮回。若诸世界一切种性——卵生、胎生、湿生、化生,皆因淫欲而正性命。当知轮回,爱为根本。由有诸欲,助发爱性,是故能令生死相续。欲因爱生,命因欲有,众生爱命还依欲本,爱欲为因,爱命为果。由于欲境,起诸违顺境背爱心,而生憎嫉造种种业,是故复生地狱、饿鬼。知欲可厌,爱厌业道,舍恶乐善,复现天人。又知诸爱可厌恶故,弃爱乐舍,还滋爱本,便现有为增上善果,皆轮回故,不成圣道。是故众生欲脱生死,免诸轮回,先断贪欲及除爱渴。善男子,菩萨变化示现世间,非爱为本,但以慈悲令彼舍爱,假诸贪欲而入生死。若诸末世一切众生,能舍诸欲及除憎爱,永断轮回,勤求如来圆觉境界,于清净心便得开悟。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng yóu běn tān yù,fā huī wú míng,xiǎn chū wǔ xìng chā bié bù děng,yī èr zhǒng zhàng ér xiàn shēn qiǎn。yún hé èr zhàng?yī zhělǐ zhàng,ài zhèng zhī jiàn èr zhěshì zhàng,xù zhū shēng sǐ。yún hé wǔ xìng?shàn nán zǐ,ruò cǐ èr zhàng wèi dé duàn miè,míng wèi chéng fó。ruò zhū zhòng shēng yǒng shě tān yù,xiān chú shì zhàng,wèi duàn lǐ zhàng,dàn néng wù rù shēng wényuán jué,wèi néng xiǎn zhù pú sà jìng jiè。shàn nán zǐ,ruò zhū mò shì yī qiè zhòng shēng,yù fàn rú lái dà yuán jué hǎi,xiān dāng fā yuàn qín duàn èr zhàng èr zhàng yǐ fú,jí néng wù rù pú sà jìng jiè。ruò shìlǐ zhàng yǐ yǒng duàn miè,jí rù rú lái wēi miào yuán jué,mǎn zú pú tí jí dà niè pán。shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng jiē zhèng yuán jué,féng shàn zhī shí yī bǐ suǒ zuò yīn dì fǎ xíng,ěr shí xiū xí biàn yǒu dùn jiàn。ruò yù rú lái wú shàng pú tí zhèng xiū xíng lù,gēn wú dà xiǎo,jiē chéng fó guǒ。ruò zhū zhòng shēng suī qiú shàn yǒu,yù xié jiàn zhě,wèi dé zhèng wù,shì zé míng wéi wài dào zhǒng xìng,xié shī guò miù,fēi zhòng shēng jiù。shì míng zhòng shēng wǔ xìng chā bié。

“善男子,一切众生由本贪欲,发挥无明,显出五性差别不等,依二种障而现深浅。云何二障?一者、理障,碍正知见;二者、事障,续诸生死。云何五性?善男子,若此二障未得断灭,名未成佛。若诸众生永舍贪欲,先除事障,未断理障,但能悟入声闻、缘觉,未能显住菩萨境界。善男子,若诸末世一切众生,欲泛如来大圆觉海,先当发愿勤断二障;二障已伏,即能悟入菩萨境界。若事、理障已永断灭,即入如来微妙圆觉,满足菩提及大涅槃。善男子,一切众生皆证圆觉,逢善知识依彼所作因地法行,尔时修习便有顿渐。若遇如来无上菩提正修行路,根无大小,皆成佛果。若诸众生虽求善友,遇邪见者,未得正悟,是则名为外道种性,邪师过谬,非众生咎。是名众生五性差别。

" shàn nán zǐ,pú sà wéi yǐ dà bēi fāng biàn,rù zhū shì jiān kāi fā wèi wù,nǎi zhì shì xiàn zhǒng zhǒng xíng xiāng,nì shùn jìng jiè,yǔ qí tóng shì,huà lìng chéng fó,jiē yī wú shǐ qīng jìng yuàn lì。ruò zhū mò shì yī qiè zhòng shēng,yú dà yuán jué qǐ zēng shàng xīn,dāng fā pú sà qīng jìng dà yuàn,qiú shàn zhī shí,mò zhí wài dào jí yǔ èr chéng。jiàn duàn zhū zhàng,zhàng jǐn yuàn mǎn,biàn dēng jiě tuō qīng jìng fǎ diàn,zhèng dà yuán jué miào zhuāng yán yù。"

“善男子,菩萨唯以大悲方便,入诸世间开发未悟,乃至示现种种形相,逆顺境界,与其同事,化令成佛,皆依无始清净愿力。若诸末世一切众生,于大圆觉起增上心,当发菩萨清净大愿,应作是言:‘愿我今者住佛圆觉,求善知识,莫值外道及与二乘。’依愿修行,渐断诸障,障尽愿满,便登解脱清净法殿,证大圆觉妙庄严域。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" mí lè rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

“弥勒汝当知: 一切诸众生,

bù dé dà jiě tuō,jiē yóu tān yù gù,

不得大解脱, 皆由贪欲故,

duò luò yú shēng sǐ。ruò néng duàn zēng ài,

堕落于生死。 若能断憎爱,

jí yǔ tān chēn chī,bù yīn chā bié xìng,

及与贪瞋痴, 不因差别性,

jiē dé chéng fó dào。èr zhàng yǒng xiāo miè,

皆得成佛道。 二障永销灭,

qiú shī dé zhèng wù,suí shùn pú sà yuàn,

求师得正悟, 随顺菩萨愿,

yī zhǐ dà niè pán。shí fāng zhū pú sà,

依止大涅槃。 十方诸菩萨,

jiē yǐ dà bēi yuàn,shì xiàn rù shēng sǐ。

皆以大悲愿, 示现入生死。

xiàn zài xiū xíng zhě,jí mò shì zhòng shēng,

现在修行者, 及末世众生,

qín duàn zhū ài jiàn,biàn guī dà yuán jué。"

勤断诸爱见, 便归大圆觉。”

qīng jìng huì pú sà

清净慧菩萨

yú shì,qīng jìng huì pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,wèi wǒ děng bèi guǎng shuō rú shì bù sī yì shì,běn suǒ bú jiàn,běn suǒ bù wén。wǒ děng jīn zhě méng fú shàn yòu,shēn xīn tài rán,dé dà ráo yì。yuàn wèi zhū lái yī qiè fǎ zhòng,zhòng xuān fǎ wáng yuán mǎn jué xìng。yī qiè zhòng shēng jí zhū pú sàrú lái shì zūn suǒ zhèng suǒ de,yún hé chā bié?lìng mò shì zhòng shēng wén cǐ shèng jiào,suí shùn kāi wù,jiàn cì néng rù。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,清净慧菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,为我等辈广说如是不思议事,本所不见,本所不闻。我等今者蒙佛善诱,身心泰然,得大饶益。愿为诸来一切法众,重宣法王圆满觉性。一切众生及诸菩萨、如来世尊所证所得,云何差别?令末世众生闻此圣教,随顺开悟,渐次能入。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào qīng jìng huì pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi mò shì zhòng shēng,qǐng wèn rú lái jiàn cì chā bié。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí qīng jìng huì pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告清净慧菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为末世众生,请问如来渐次差别。汝今谛听,当为汝说。”时清净慧菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yuán jué zì xìng,fēi xìng xìng yǒu,xún zhū xìng qǐ,wú qǔ wú zhèng,yú shí xiàng zhōng,shí wú pú sà jí zhū zhòng shēng。hé yǐ gù?pú sàzhòng shēng jiē shì huàn huà,huàn huà miè gù,wú qǔ zhèng zhě。pì rú yǎn gēn,bù zì jiàn yǎn xìng zì píng děng,wú píng děng zhě。zhòng shēng mí dào,wèi néng chú miè yī qiè huàn huà,yú miè wèi miè wàng gōng yòng zhōng biàn xiǎn chā bié。ruò dé rú lái jì miè suí shùn,shí wú jì miè jí jì miè zhě。

“善男子,圆觉自性,非性性有,循诸性起,无取无证,于实相中,实无菩萨及诸众生。何以故?菩萨、众生皆是幻化,幻化灭故,无取证者。譬如眼根,不自见眼;性自平等,无平等者。众生迷倒,未能除灭一切幻化,于灭未灭妄功用中便显差别。若得如来寂灭随顺,实无寂灭及寂灭者。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,yóu wàng xiǎng wǒ jí ài wǒ zhě,céng bù zì zhī niàn niàn shēng miè,gù qǐ zēng ài,dān zhe wǔ yù。ruò yù shàn yǒu,jiào lìng kāi wù jìng yuán jué xìng,fā míng qǐ miè,jí zhī cǐ shēng xìng zì láo lǜ。ruò fù yǒu rén,láo lǜ yǒng duàn,dé fǎ jiè jìng,jí bǐ jìng jiě wèi zì zhàng ài,gù yú yuán jué ér bù zì zài,cǐ míng fán fū suí shùn jué xìng。

“善男子,一切众生从无始来,由妄想我及爱我者,曾不自知念念生灭,故起憎爱,耽著五欲。若遇善友,教令开悟净圆觉性,发明起灭,即知此生性自劳虑。若复有人,劳虑永断,得法界净,即彼净解为自障碍,故于圆觉而不自在,此名凡夫随顺觉性。

" shàn nán zǐ,yī qiè pú sà jiàn jiě wèi ài,suī duàn jiě ài,yóu zhù jiàn jué,jué ài wèi ài ér bù zì zài,cǐ míng pú sà wèi rù dì zhě suí shùn jué xìng。

“善男子,一切菩萨见解为碍,虽断解碍,犹住见觉,觉碍为碍而不自在,此名菩萨未入地者随顺觉性。

" shàn nán zǐ,yǒu zhào yǒu jué,jù míng zhàng ài,shì gù pú sà cháng jué bú zhù,zhào yǔ zhào zhě tóng shí jì miè。pì rú yǒu rén zì duàn qí shǒu,shǒu yǐ duàn gù,wú néng duàn zhě zé yǐ ài xīn zì miè zhū ài,ài yǐ duàn miè,wú miè ài zhě。xiū duō luó jiào rú biāo yuè zhǐ,ruò fù jiàn yuè,le zhī suǒ biāo bì jìng fēi yuè yī qiè rú lái zhǒng zhǒng yán shuō,kāi shì pú sà yì fù rú shì。cǐ míng pú sà yǐ rù dì zhě suí shùn jué xìng。

“善男子,有照有觉,俱名障碍,是故菩萨常觉不住,照与照者同时寂灭。譬如有人自断其首,首已断故,无能断者;则以碍心自灭诸碍,碍已断灭,无灭碍者。修多罗教如标月指,若复见月,了知所标毕竟非月;一切如来种种言说,开示菩萨亦复如是。此名菩萨已入地者随顺觉性。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhàng ài jí jiū jìng jué,dé niànshī niàn,wú fēi jiě tuō chéng fǎpò fǎ,jiē míng niè pán zhì huìyú chī,tōng wèi bō rě pú sàwài dào suǒ chéng jiù fǎ,tóng shì pú tí wú míngzhēn rú,wú yì jìng jiè zhū jiè dìng huì jí yín nù chī,jù shì fàn xíng zhòng shēngguó tǔ,tóng yī fǎ xìng dì yùtiān gōng,jiē wèi jìng tǔ yǒu xìngwú xìng,qí chéng fó dào yī qiè fán nǎo,bì jìng jiě tuō fǎ jiè hǎi huì,zhào le zhū xiàng,yóu rú xū kōng。cǐ míng rú lái suí shùn jué xìng。

“善男子,一切障碍即究竟觉,得念、失念,无非解脱;成法、破法,皆名涅槃;智慧、愚痴,通为般若;菩萨、外道所成就法,同是菩提;无明、真如,无异境界;诸戒定慧及淫怒痴,俱是梵行;众生、国土,同一法性;地狱、天宫,皆为净土;有性、无性,齐成佛道;一切烦恼,毕竟解脱;法界海慧,照了诸相,犹如虚空。此名如来随顺觉性。

" shàn nán zǐ,dàn zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,jū yī qiè shí,bù qǐ wàng niàn yú zhū wàng xīn,yì bù xī miè zhù wàng xiǎng jìng,bù jiā le zhī yú wú le zhī,bù biàn zhēn shí。bǐ zhū zhòng shēng wén shì fǎ mén,xìn jiě shòu chí,bù shēng jīng wèi,shì zé míng wéi suí shùn jué xìng。shàn nán zǐ,rǔ děng dāng zhī,rú shì zhòng shēng yǐ céng gōng yǎng bǎi qiān wàn yì héng hé shā zhū fú jí dà pú sà,zhí zhòng dé běn。fó shuō shì rén,míng wéi chéng jiù yī qiè zhǒng zhì。"

“善男子,但诸菩萨及末世众生,居一切时,不起妄念;于诸妄心,亦不息灭;住妄想境,不加了知;于无了知,不辨真实。彼诸众生闻是法门,信解受持,不生惊畏,是则名为随顺觉性。善男子,汝等当知,如是众生已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨,植众德本。佛说是人,名为成就一切种智。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" qīng jìng huì dāng zhī: yuán mǎn pú tí xìng,

“清净慧当知: 圆满菩提性,

wú qǔ yì wú zhèng,wú pú sà zhòng shēng。

无取亦无证, 无菩萨众生。

jué yǔ wèi jué shí,jiàn cì yǒu chā bié,

觉与未觉时, 渐次有差别,

zhòng shēng wèi jiě ài,pú sà wèi lí jué,

众生为解碍, 菩萨未离觉,

rù dì yǒng jì miè,bú zhù yī qiè xiāng,

入地永寂灭, 不住一切相,

dà jué xī yuán mǎn,míng wéi biàn suí shùn。

大觉悉圆满, 名为遍随顺。

mò shì zhū zhòng shēng,xīn bù shēng xū wàng,

末世诸众生, 心不生虚妄,

fó shuō rú shì rén,xiàn shì jí pú sà,

佛说如是人, 现世即菩萨,

gōng yǎng héng shā fú,gōng dé yǐ yuán mǎn,

供养恒沙佛, 功德已圆满,

suī yǒu duō fāng biàn,jiē míng suí shùn zhì。"

虽有多方便, 皆名随顺智。”

wēi dé zì zài pú sà

威德自在菩萨

yú shì,wēi dé zì zài pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,guǎng wéi wǒ děng fēn bié rú shì suí shùn jué xìng,lìng zhū pú sà jué xīn guāng míng,chéng fú yuán yīn,bù yīn xiū xí ér dé shàn lì。shì zūn,pì rú dài chéng,wài yǒu sì mén,suí fāng lái zhě fēi zhǐ yí lù yī qiè pú sà zhuāng yán fó guó jí chéng pú tí,fēi yī fāng biàn。wéi yuàn shì zūn,guǎng wéi wǒ děng xuān shuō yī qiè fāng biàn jiàn cì,bìng xiū xíng rén zǒng yǒu jǐ zhǒng?lìng cǐ huì pú sà jí mò shì zhòng shēng qiú dà chéng zhě,sù dé kāi wù,yóu xì rú lái dà jì miè hǎi。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,威德自在菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,广为我等分别如是随顺觉性,令诸菩萨觉心光明,承佛圆音,不因修习而得善利。世尊,譬如大城,外有四门,随方来者非止一路;一切菩萨庄严佛国及成菩提,非一方便。唯愿世尊,广为我等宣说一切方便渐次,并修行人总有几种?令此会菩萨及末世众生求大乘者,速得开悟,游戏如来大寂灭海。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào wēi dé zì zài pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì fāng biàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí wēi dé zì zài pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告威德自在菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来如是方便。汝今谛听,当为汝说。”时威德自在菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,wú shàng miào jué biàn zhū shí fāng,chū shēng rú lái yǔ yī qiè fǎ,tóng tǐ píng děng,yú zhū xiū xíng,shí wú yǒu èr。fāng biàn suí shùn,qí shù wú liàng yuán shè suǒ guī,xún xìng chā bié,dāng yǒu sān zhǒng。

“善男子,无上妙觉遍诸十方,出生如来与一切法,同体平等,于诸修行,实无有二。方便随顺,其数无量;圆摄所归,循性差别,当有三种。

" shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,qǔ jìng wèi xíng,yóu chéng zhū niàn,jué shí fán dòng,jìng huì fā shēng,shēn xīn kè chén cóng cǐ yǒng miè,biàn néng nèi fā jì jìng qīng ān。yóu jì jìng gù,shí fāng shì jiè zhū rú lái xīn,yú zhōng xiǎn xiàn rú jìng zhōng xiàng。cǐ fāng biàn zhě,míng shē mó tā。

“善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,取静为行,由澄诸念,觉识烦动,静慧发生,身心客尘从此永灭,便能内发寂静轻安。由寂静故,十方世界诸如来心,于中显现如镜中像。此方便者,名奢摩他。

" shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,zhī jué xīn xìng jí yǔ gēn chén jiē yīn huàn huà,jí qǐ zhū huàn yǐ chú huàn zhě,biàn huà zhū huàn ér kāi huàn zhòng,yóu qǐ huàn gù,biàn néng nèi fā dà bēi qīng ān。yī qiè pú sà cóng cǐ qǐ xíng,jiàn cì zēng jìn。bǐ guān huàn zhě,fēi tóng huàn gù,fēi tóng huàn guān jiē shì huàn gù,huàn xiāng yǒng lí。shì zhū pú sà suǒ yuán miào xíng rú tǔ zhǎng miáo。cǐ fāng biàn zhě,míng sān mó bō tí。

“善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,知觉心性及与根尘皆因幻化,即起诸幻以除幻者,变化诸幻而开幻众,由起幻故,便能内发大悲轻安。一切菩萨从此起行,渐次增进。彼观幻者,非同幻故,非同幻观;皆是幻故,幻相永离。是诸菩萨所圆妙行如土长苗。此方便者,名三摩钵提。

" shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,bù qǔ huàn huà jí zhū jìng xiāng,le zhī shēn xīn jiē wèi guà ài,wú zhī jué míng,bù yī zhū ài,yǒng dé chāo guò ài wú ài jìng,shòu yòng shì jiè jí yǔ shēn xīn。xiāng zài chén yù,rú qì zhōng huáng,shēng chū yú wài,fán nǎoniè pán bù xiāng liú ài,biàn néng nèi fā jì miè qīng ān。miào jué suí shùn jì miè jìng jiè,zì tā shēn xīn suǒ bù néng jí,zhòng shēng shòu mìng jiē wèi fú xiǎng。cǐ fāng biàn zhě,míng wéi chán nà。

“善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,不取幻化及诸净相,了知身心皆为挂碍,无知觉明,不依诸碍,永得超过碍无碍境,受用世界及与身心。相在尘域,如器中锽,声出于外,烦恼、涅槃不相留碍,便能内发寂灭轻安。妙觉随顺寂灭境界,自他身心所不能及,众生寿命皆为浮想。此方便者,名为禅那。

" shàn nán zǐ,cǐ sān fǎ mén jiē shì yuán jué,qīn jìn suí shùn shí fāng rú lái yīn cǐ chéng fó。shí fāng pú sà zhǒng zhǒng fāng biànyī qiè tóng yì,jiē yī rú shì sān zhǒng shì yè,ruò dé yuán zhèng,jí chéng yuán jué。shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén xiū yú shèng dào,jiào huà chéng jiù bǎi qiān wàn yì ā luó hànpì zhī fó guǒ,bù rú yǒu rén wén cǐ yuán jué wú ài fǎ mén,yī chà nà qǐng suí shùn xiū xí。"

“善男子,此三法门皆是圆觉,亲近随顺十方如来因此成佛。十方菩萨种种方便、一切同异,皆依如是三种事业,若得圆证,即成圆觉。善男子,假使有人修于圣道,教化成就百千万亿阿罗汉、辟支佛果,不如有人闻此圆觉无碍法门,一刹那顷随顺修习。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" wēi dé rǔ dāng zhī: wú shàng dà jué xīn,

“威德汝当知: 无上大觉心,

běn jì wú èr xiāng,suí shùn zhū fāng biàn,

本际无二相, 随顺诸方便,

qí shù jí wú liàng。rú lái zǒng kāi shì,

其数即无量。 如来总开示,

biàn yǒu sān zhǒng lèi: jì jìng shē mó tā,

便有三种类: 寂静奢摩他,

rú jìng zhào zhū xiàng rú huàn sān mó tí,

如镜照诸像; 如幻三摩提,

rú miáo jiàn zēng zhǎng chán nà wéi jì miè,

如苗渐增长; 禅那唯寂灭,

rú bǐ qì zhōng huáng。sān zhǒng miào fǎ mén,

如彼器中锽。 三种妙法门,

jiē shì jué suí shùn。shí fāng zhū rú lái,

皆是觉随顺。 十方诸如来,

jí zhū dà pú sà,yīn cǐ dé chéng dào,

及诸大菩萨, 因此得成道,

sān shì yuán zhèng gù,míng jiū jìng niè pán。"

三事圆证故, 名究竟涅槃。”

biàn yīn pú sà

辩音菩萨

yú shì,biàn yīn pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,rú shì fǎ mén shèn wéi xī yǒu!shì zūn,cǐ zhū fāng biàn yī qiè pú sà yú yuán jué mén,yǒu jǐ xiū xí?yuàn wèi dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,fāng biàn kāi shì,lìng wù shí xiàng。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,辩音菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,如是法门甚为希有!世尊,此诸方便一切菩萨于圆觉门,有几修习?愿为大众及末世众生,方便开示,令悟实相。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào biàn yīn pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì xiū xí。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí biàn yīn pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告辩音菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸大众及末世众生,问于如来如是修习。汝今谛听,当为汝说。”时辩音菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè rú lái yuán jué qīng jìng,běn wú xiū xí jí xiū xí zhě。yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yī yú wèi jué huàn lì xiū xí,ěr shí biàn yǒu èr shí wǔ zhǒng qīng jìng dìng lún:

“善男子,一切如来圆觉清净,本无修习及修习者。一切菩萨及末世众生,依于未觉幻力修习,尔时便有二十五种清净定轮:

" ruò zhū pú sà wéi qǔ jí jìng,yóu jìng lì gù,yǒng duàn fán nǎo,jiū jìng chéng jiù,bù qǐ yú zuò,biàn rù niè pán。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū shē mó tā。

“若诸菩萨唯取极静,由静力故,永断烦恼,究竟成就,不起于座,便入涅槃。此菩萨者,名单修奢摩他。

" ruò zhū pú sà wéi guān rú huàn,yǐ fó lì gù,biàn huà shì jiè,zhǒng zhǒng zuò yòng,bèi xíng pú sà qīng jìng miào xíng,yú tuó luó ní bù shī jì niàn jí zhū jìng huì。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨唯观如幻,以佛力故,变化世界,种种作用,备行菩萨清净妙行,于陀罗尼不失寂念及诸静慧。此菩萨者,名单修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà wéi miè zhū huàn,bù qǔ zuò yòng,dú duàn fán nǎo,fán nǎo duàn jǐn,biàn zhèng shí xiàng。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū chán nà。

“若诸菩萨唯灭诸幻,不取作用,独断烦恼,烦恼断尽,便证实相。此菩萨者,名单修禅那。

" ruò zhū pú sà xiān qǔ zhì jìng,yǐ jìng huì xīn zhào zhū huàn zhě,biàn yú shì zhōng qǐ pú sà xíng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨先取至静,以静慧心照诸幻者,便于是中起菩萨行。此菩萨者,名先修奢摩他,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ jìng huì gù,zhèng zhì jìng xìng,biàn duàn fán nǎo,yǒng chū shēng sǐ。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以静慧故,证至静性,便断烦恼,永出生死。此菩萨者,名先修奢摩他,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ jì jìng huì,fù xiàn huàn lì,zhǒng zhǒng biàn huà dù zhū zhòng shēng,hòu duàn fán nǎo ér rù jì miè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,zhōng xiū sān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以寂静慧,复现幻力,种种变化度诸众生,后断烦恼而入寂灭。此菩萨者,名先修奢摩他,中修三摩钵提,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,duàn fán nǎo yǐ,hòu qǐ pú sà qīng jìng miào xíng,dù zhū zhòng shēng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,zhōng xiū chán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨以至静力,断烦恼已,后起菩萨清净妙行,度诸众生。此菩萨者,名先修奢摩他,中修禅那,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,xīn duàn fán nǎo,fù dù zhòng shēng,jiàn lì shì jiè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,qí xiū sān mó bō tíchán nà。

“若诸菩萨以至静力,心断烦恼,复度众生,建立世界。此菩萨者,名先修奢摩他,齐修三摩钵提、禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,zī fā biàn huà,hòu duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū shē mó tāsān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以至静力,资发变化,后断烦恼。此菩萨者,名齐修奢摩他、三摩钵提,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,yòng zī jì miè,hòu qǐ zuò yòng,biàn huà shì jiè。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū shē mó tāchán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨以至静力,用资寂灭,后起作用,变化世界。此菩萨者,名齐修奢摩他、禅那,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng suí shùn ér qǔ zhì jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以变化力,种种随顺而取至静。此菩萨者,名先修三摩钵提,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng jìng jiè ér qǔ jì miè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以变化力,种种境界而取寂灭。此菩萨者,名先修三摩钵提,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,ér zuò fó shì,ān zhù jì jìng ér duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,zhōng xiū shē mó tā,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以变化力,而作佛事,安住寂静而断烦恼。此菩萨者,名先修三摩钵提,中修奢摩他,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,wú ài zuò yòng,duàn fán nǎo gù,ān zhù zhì jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,zhōng xiū chán nà,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以变化力,无碍作用,断烦恼故,安住至静。此菩萨者,名先修三摩钵提,中修禅那,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,fāng biàn zuò yòng,zhì jìng jì miè,èr jù suí shùn。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,qí xiū shē mó tāchán nà。

“若诸菩萨以变化力,方便作用,至静寂灭,二俱随顺。此菩萨者,名先修三摩钵提,齐修奢摩他、禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng qǐ yòng,zī yú zhì jìng,hòu duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū sān mó bō tíshē mó tā,hòu xiū chán nà。

“若诸菩萨以变化力,种种起用,资于至静,后断烦恼。此菩萨者,名齐修三摩钵提、奢摩他,后修禅那。

" ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zī yú jì miè,hòu zhù qīng jìng wú zuò jìng lǜ。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū sān mó bō tíchán nà,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以变化力,资于寂灭,后住清净无作静虑。此菩萨者,名齐修三摩钵提、禅那,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,ér qǐ zhì jìng,zhù yú qīng jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以寂灭力,而起至静,住于清净。此菩萨者,名先修禅那,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,ér qǐ zuò yòng,yú yī qiè jìng jì yòng suí shùn。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨以寂灭力,而起作用,于一切境寂用随顺。此菩萨者,名先修禅那,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zhǒng zhǒng zì xìng ān yú jìng lǜ,ér qǐ biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,zhōng xiū shē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨以寂灭力,种种自性安于静虑,而起变化。此菩萨者,名先修禅那,中修奢摩他,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,wú zuò zì xìng qǐ yú zuò yòng,qīng jìng jìng jiè,guī yú jìng lǜ。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,zhōng xiū sān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以寂灭力,无作自性起于作用,清净境界,归于静虑。此菩萨者,名先修禅那,中修三摩钵提,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zhǒng zhǒng qīng jìng ér zhù jìng lǜ,qǐ yú biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,qí xiū shē mó tāsān mó bō tí。

“若诸菩萨以寂灭力,种种清净而住静虑,起于变化。此菩萨者,名先修禅那,齐修奢摩他、三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zī yú zhì jìng ér qǐ biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū chán nàshē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

“若诸菩萨以寂灭力,资于至静而起变化。此菩萨者,名齐修禅那、奢摩他,后修三摩钵提。

" ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zī yú biàn huà,ér qǐ zhì jìng qīng míng jìng huì。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū chán nàsān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

“若诸菩萨以寂灭力,资于变化,而起至静清明境慧。此菩萨者,名齐修禅那、三摩钵提,后修奢摩他。

" ruò zhū pú sà yǐ yuán jué huì yuán hé yī qiè,yú zhū xìng xiāng wú lí jué xìng。cǐ pú sà zhě,míng wéi yuán xiū sān zhǒng zì xìng qīng jìng suí shùn。

“若诸菩萨以圆觉慧圆合一切,于诸性相无离觉性。此菩萨者,名为圆修三种自性清净随顺。

" shàn nán zǐ,shì míng pú sà èr shí wǔ lún,yī qiè pú sà xiū xíng rú shì。ruò zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng yī cǐ lún zhě,dāng chí fàn xíng,jì jìng sī wéi,qiú āi chàn huǐ,jīng sān qī rì,yú èr shí wǔ lún gè ān biāo jì,zhì xīn qiú āi,suí shǒu jié qǔ,yī jié kāi shì,biàn zhī dùn jiàn。yī niàn yí huǐ,jí bù chéng jiù。"

“善男子,是名菩萨二十五轮,一切菩萨修行如是。若诸菩萨及末世众生依此轮者,当持梵行,寂静思惟,求哀忏悔,经三七日,于二十五轮各安标记,至心求哀,随手结取,依结开示,便知顿渐。一念疑悔,即不成就。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" biàn yīn rǔ dāng zhī: yī qiè zhū pú sà,

“辩音汝当知: 一切诸菩萨,

wú ài qīng jìng huì,jiē yī chán dìng shēng。

无碍清净慧, 皆依禅定生。

suǒ wèi shē mó tā,sān mó tí chán nà,

所谓奢摩他, 三摩提禅那,

sān fǎ dùn jiàn xiū,yǒu èr shí wǔ zhǒng。

三法顿渐修, 有二十五种。

shí fāng zhū rú lái,sān shì xiū xíng zhě,

十方诸如来, 三世修行者,

wú bù yīn cǐ fǎ,ér dé chéng pú tí。

无不因此法, 而得成菩提。

wéi chú dùn jué rén,bìng fǎ bù suí shùn。

唯除顿觉人, 并法不随顺。

yī qiè zhū pú sà,jí mò shì zhòng shēng,

一切诸菩萨, 及末世众生,

cháng dāng chí cǐ lún,suí shùn qín xiū xí,

常当持此轮, 随顺勤修习,

yī fú dà bēi lì,bù jiǔ zhèng niè pán。"

依佛大悲力, 不久证涅槃。”

jìng zhū yè zhàng pú sà

净诸业障菩萨

yú shì,jìng zhū yè zhàng pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,wèi wǒ děng bèi guǎng shuō rú shì bù sī yì shì,yī qiè rú lái yīn dì xíng xiāng,lìng zhū dà zhòng dé wèi zēng yǒu。dǔ jiàn diào yù,lì héng shā jié qín kǔ jìng jiè,yī qiè gōng yòng,yóu rú yī niàn,wǒ děng pú sà shēn zì qìng wèi。shì zūn,ruò cǐ jué xīn běn xìng qīng jìng,yīn hé rǎn wū,shǐ zhū zhòng shēng mí mèn bù rù?wéi yuàn rú lái,guǎng wéi wǒ děng kāi wù fǎ xìng,lìng cǐ dà zhòng jí mò shì zhòng shēng zuò jiāng lái yǎn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,净诸业障菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,为我等辈广说如是不思议事,一切如来因地行相,令诸大众得未曾有。睹见调御,历恒沙劫勤苦境界,一切功用,犹如一念,我等菩萨深自庆慰。世尊,若此觉心本性清净,因何染污,使诸众生迷闷不入?唯愿如来,广为我等开悟法性,令此大众及末世众生作将来眼。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào jìng zhū yè zhàng pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,zī wèn rú lái rú shì fāng biàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí jìng zhū yè zhàng pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告净诸业障菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸大众及末世众生,咨问如来如是方便。汝今谛听,当为汝说。”时净诸业障菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,wàng xiǎng zhí yǒu wǒrénzhòng shēng jí yǔ shòu mìng,rèn sì diān dǎo wèi shí wǒ tǐ,yóu cǐ biàn shēng zēng ài èr jìng,yú xū wàng tǐ zhòng zhí xū wàng,èr wàng xiāng yī shēng wàng yè dào,yǒu wàng yè gù wàng jiàn liú zhuǎn,yàn liú zhuǎn zhě wàng jiàn niè pán,yóu cǐ bù néng rù qīng jìng jué。fēi jué wéi jù zhū néng rù zhě,yǒu zhū néng rù fēi jué rù gù,shì gù dòng niàn jí yǔ xī niàn jiē guī mí mèn。hé yǐ gù?yóu yǒu wú shǐ běn qǐ wú míng wèi jǐ zhǔ zǎi,yī qiè zhòng shēng shēng wú huì mù,shēn xīn děng xìng jiē shì wú míng。pì rú yǒu rén bù zì duàn mìng,shì gù dāng zhī,yǒu ài wǒ zhě wǒ yǔ suí shùn,fēi suí shùn zhě biàn shēng zēng yuàn,wèi zēng ài xīn yǎng wú míng gù,xiāng xù qiú dào jiē bù chéng jiù。

“善男子,一切众生从无始来,妄想执有我、人、众生及与寿命,认四颠倒为实我体,由此便生憎爱二境,于虚妄体重执虚妄,二妄相依生妄业道,有妄业故妄见流转,厌流转者妄见涅槃,由此不能入清净觉。非觉违拒诸能入者,有诸能入非觉入故,是故动念及与息念皆归迷闷。何以故?由有无始本起无明为己主宰,一切众生生无慧目,身心等性皆是无明。譬如有人不自断命,是故当知,有爱我者我与随顺,非随顺者便生憎怨,为憎爱心养无明故,相续求道皆不成就。

" shàn nán zǐ,yún hé wǒ xiāng?wèi zhū zhòng shēng xīn suǒ zhèng zhě。shàn nán zǐ,pì rú yǒu rén bǎi hái tiáo shì,hū wàng wǒ shēn,sì zhī xián huǎn,shè yǎng guāi fāng,wēi jiā zhēn ài zé zhī yǒu wǒ,shì gù zhèng qǔ fāng xiàn wǒ tǐ。shàn nán zǐ,qí xīn nǎi zhì zhèng yú rú láibì jìng le zhī qīng jìng niè pán,jiē shì wǒ xiāng。

“善男子,云何我相?谓诸众生心所证者。善男子,譬如有人百骸调适,忽忘我身,四肢弦缓,摄养乖方,微加针艾则知有我,是故证取方现我体。善男子,其心乃至证于如来、毕竟了知清净涅槃,皆是我相。

" shàn nán zǐ,yún hé rén xiāng?wèi zhū zhòng shēng xīn wù zhèng zhě。shàn nán zǐ,wù yǒu wǒ zhě,bù fù rèn wǒ suǒ wù fēi wǒ,wù yì rú shì wù yǐ chāo guò yī qiè zhèng zhě,xī wéi rén xiāng。shàn nán zǐ,qí xīn nǎi zhì yuán wù niè pán,jù shì wǒ zhě xīn cún shǎo wù,bèi dān zhèng lǐ,jiē míng rén xiāng。

“善男子,云何人相?谓诸众生心悟证者。善男子,悟有我者,不复认我;所悟非我,悟亦如是;悟已超过一切证者,悉为人相。善男子,其心乃至圆悟涅槃,俱是我者;心存少悟,备殚证理,皆名人相。

" shàn nán zǐ,yún hé zhòng shēng xiàng?wèi zhū zhòng shēng xīn zì zhèng wù suǒ bù jí zhě。shàn nán zǐ,zé zhī bǐ rén shuō zhòng shēng zhě,fēi wǒ fēi bǐ。yún hé fēi wǒ?wǒ shì zhòng shēng,zé fēi shì wǒ。yún hé fēi bǐ?wǒ shì zhòng shēng,fēi bǐ wǒ gù。shàn nán zǐ,dàn zhū zhòng shēng le zhèng liǎo wù,jiē wèi wǒ rén,ér wǒ rén xiāng suǒ bù jí zhě,cún yǒu suǒ le,míng zhòng shēng xiàng。

“善男子,云何众生相?谓诸众生心自证悟所不及者。善男子,譬如有人作如是言‘我是众生’,则知彼人说众生者,非我非彼。云何非我?我是众生,则非是我。云何非彼?我是众生,非彼我故。善男子,但诸众生了证了悟,皆为我人,而我人相所不及者,存有所了,名众生相。

" shàn nán zǐ,yún hé shòu mìng xiāng?wèi zhū zhòng shēng xīn zhào qīng jìng jué suǒ le zhě,yī qiè yè zhì suǒ bù zì jiàn,yóu rú mìng gēn。shàn nán zǐ,ruò xīn zhào jiàn yī qiè jué zhě jiē wèi chén gòu,jué suǒ jué zhě bù lí chén gù。rú tāng xiāo bīng,wú bié yǒu bīng zhī bīng xiāo zhě cún wǒ jué wǒ,yì fù rú shì。

“善男子,云何寿命相?谓诸众生心照清净觉所了者,一切业智所不自见,犹如命根。善男子,若心照见一切觉者皆为尘垢,觉所觉者不离尘故。如汤销冰,无别有冰知冰销者;存我觉我,亦复如是。

" shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng bù liǎo sì xiāng,suī jīng duō jié qín kǔ xiū dào dàn míng yǒu wéi,zhōng bù néng chéng yī qiè shèng guǒ,hé yǐ gù?rèn yī qiè wǒ wèi niè pán gù,yǒu zhèng yǒu wù míng chéng jiù gù。pì rú yǒu rén yǐ zéi wèi zi,qí jiā cái bǎo zhōng bù chéng jiù。hé yǐ gù?yǒu wǒ ài zhě yì ài niè pán,fú wǒ ài gēn wèi niè pán xiāng,yǒu zēng wǒ zhě yì zēng shēng sǐ,bù zhī ài zhě zhēn shēng sǐ gù,bié zēng shēng sǐ míng bù jiě tuō。yún hé dāng zhī fǎ bù jiě tuō?shàn nán zǐ,bǐ mò shì zhòng shēng xí pú tí zhě,yǐ jǐ wēi zhèng wèi zì qīng jìng,yóu wèi néng jǐn wǒ xiāng gēn běn。ruò fù yǒu rén zàn tàn bǐ fǎ,jí shēng huān xǐ biàn yù jì dù ruò fù fěi bàng bǐ suǒ de zhě,biàn shēng chēn hèn。zé zhī wǒ xiāng jiān gù zhí chí,qián fú cáng shí,yóu xì zhū gēn céng bù jiàn duàn。shàn nán zǐ,bǐ xiū dào zhě bù chú wǒ xiāng,shì gù bù néng rù qīng jìng jué。shàn nán zǐ,ruò zhī wǒ kōng,wú huǐ wǒ zhě。yǒu wǒ shuō fǎ,wǒ wèi duàn gù。zhòng shēngshòu mìng yì fù rú shì。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng shuō bìng wèi fǎ,shì gù míng wéi kě lián mǐn zhě。suī qín jīng jìn,zēng yì zhū bìng,shì gù bù néng rù qīng jìng jué。

“善男子,末世众生不了四相,虽经多劫勤苦修道但名有为,终不能成一切圣果,是故名为‘正法末世’。何以故?认一切我为涅槃故,有证有悟名成就故。譬如有人以贼为子,其家财宝终不成就。何以故?有我爱者亦爱涅槃,伏我爱根为涅槃相,有憎我者亦憎生死,不知爱者真生死故,别憎生死名不解脱。云何当知法不解脱?善男子,彼末世众生习菩提者,以己微证为自清净,犹未能尽我相根本。若复有人赞叹彼法,即生欢喜便欲济度;若复诽谤彼所得者,便生瞋恨。则知我相坚固执持,潜伏藏识,游戏诸根曾不间断。善男子,彼修道者不除我相,是故不能入清净觉。善男子,若知我空,无毁我者。有我说法,我未断故。众生、寿命亦复如是。善男子,末世众生说病为法,是故名为可怜愍者。虽勤精进,增益诸病,是故不能入清净觉。

" shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng bù liǎo sì xiāng,yǐ rú lái jiě jí suǒ xíng chǔ wèi zì xiū xíng,zhōng bù chéng jiù。huò yǒu zhòng shēng,wèi dé wèi dé,wèi zhèng wèi zhèng,jiàn shèng jìn zhě xīn shēng jí dù,yóu bǐ zhòng shēng wèi duàn wǒ ài,shì gù bù néng rù qīng jìng jué。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng xī wàng chéng dào,wú lìng qiú wùwéi yì duō wénzēng zhǎng wǒ jiàn,dàn dāng jīng qín xiáng fú fán nǎo,qǐ dà yǒng měng,wèi de lìng dé,wèi duàn lìng duàn,tānchēnàimànchǎn qūjí dù duì jìng bù shēng,bǐ wǒ ēn ài yī qiè jì miè。fó shuō shì rén jiàn cì chéng jiù,qiú shàn zhī shí,bù duò xié jiàn。ruò yú suǒ qiú bié shēng zēng ài,zé bù néng rù qīng jìng jué hǎi。"

“善男子,末世众生不了四相,以如来解及所行处为自修行,终不成就。或有众生,未得谓得,未证谓证,见胜进者心生嫉妒,由彼众生未断我爱,是故不能入清净觉。善男子,末世众生希望成道,无令求悟、唯益多闻、增长我见,但当精勤降伏烦恼,起大勇猛,未得令得,未断令断,贪、瞋、爱、慢、谄曲、嫉妒对境不生,彼我恩爱一切寂灭。佛说是人渐次成就,求善知识,不堕邪见。若于所求别生憎爱,则不能入清净觉海。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" jìng yè rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

“净业汝当知: 一切诸众生,

jiē yóu zhí wǒ ài,wú shǐ wàng liú zhuǎn,

皆由执我爱, 无始妄流转,

wèi chú sì zhǒng xiāng,bù dé chéng pú tí。

未除四种相, 不得成菩提。

ài zēng shēng yú xīn,chǎn qū cún zhū niàn,

爱憎生于心, 谄曲存诸念,

shì gù duō mí mèn,bù néng rù jué chéng。

是故多迷闷, 不能入觉城。

ruò néng guī wù shā,xiān qù tān chēn chī,

若能归悟刹, 先去贪瞋痴,

fǎ ài bù cún xīn,jiàn cì kě chéng jiù。

法爱不存心, 渐次可成就。

wǒ shēn běn bù yǒu,zēng ài hé yóu shēng?

我身本不有, 憎爱何由生?

cǐ rén qiú shàn yǒu,zhōng bù duò xié jiàn。

此人求善友, 终不堕邪见。

suǒ qiú bié shēng xīn,jiū jìng fēi chéng jiù。"

所求别生心, 究竟非成就。”

pǔ jué pú sà

普觉菩萨

yú shì,pǔ jué pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,kuài shuō chán bìng,lìng zhū dà zhòng dé wèi zēng yǒu,xīn yì dàng rán,huò dà ān yǐn。shì zūn,mò shì zhòng shēng qù fú jiàn yuǎn,xián shèng yǐn fú,xié fǎ zēng chì,shǐ zhū zhòng shēng qiú hé děng rén?yī hé děng fǎ?xíng hé děng xíng?chú qù hé bìng?yún hé fā xīn?lìng bǐ qún máng bù duò xié jiàn!" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,普觉菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,快说禅病,令诸大众得未曾有,心意荡然,获大安隐。世尊,末世众生去佛渐远,贤圣隐伏,邪法增炽,使诸众生求何等人?依何等法?行何等行?除去何病?云何发心?令彼群盲不堕邪见!”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào pǔ jué pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng zī wèn rú lái rú shì xiū xíng,néng shī mò shì yī qiè zhòng shēng wú wèi dào yǎn,lìng bǐ zhòng shēng de chéng shèng dào。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ jué pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告普觉菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能咨问如来如是修行,能施末世一切众生无畏道眼,令彼众生得成圣道。汝今谛听,当为汝说。”时普觉菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng jiāng fā dà xīn,qiú shàn zhī shí yù xiū xíng zhě,dāng qiú yī qiè zhèng zhī jiàn rén xīn bú zhù xiāng,bù zhe shēng wényuán jué jìng jiè suī xiàn chén láo,xīn héng qīng jìng shì yǒu zhū guò,zàn tàn fàn xíng,bù lìng zhòng shēng rù bù lǜ yí qiú rú shì rén,jí dé chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。mò shì zhòng shēng jiàn rú shì rén,yīng dāng gōng yǎng,bù xī shēn mìng。bǐ shàn zhī shí sì wēi yí zhōng cháng xiàn qīng jìng,nǎi zhì shì xiàn zhǒng zhǒng guò huàn,xīn wú jiāo màn,kuàng fù bó cáiqī zǐ juàn shǔ?ruò shàn nán zǐ yú bǐ shàn yǒu bù qǐ è niàn,jí néng jiū jìng chéng jiù zhèng jué,xīn huá fà míng,zhào shí fāng shā。

“善男子,末世众生将发大心,求善知识欲修行者,当求一切正知见人——心不住相,不著声闻、缘觉境界;虽现尘劳,心恒清净;示有诸过,赞叹梵行,不令众生入不律仪——求如是人,即得成就阿耨多罗三藐三菩提。末世众生见如是人,应当供养,不惜身命。彼善知识四威仪中常现清净,乃至示现种种过患,心无憍慢,况复搏财、妻子眷属?若善男子于彼善友不起恶念,即能究竟成就正觉,心华发明,照十方刹。

" shàn nán zǐ,bǐ shàn zhī shí suǒ zhèng miào fǎ yīng lí sì bìng。yún hé sì bìng?yī zhězuò bìng,bǐ yuán jué xìng fēi zuò dé gù,shuō míng wéi bìng。èr zhěrèn bìng,bù qiú niè pán。niè pánshēng sǐ wú qǐ miè niàn,rèn bǐ yī qiè,bǐ yuán jué xìng fēi rèn yǒu gù,shuō míng wéi bìng。sān zhězhǐ bìng,bǐ yuán jué xìng fēi zhǐ hé gù,shuō míng wéi bìng。sì zhěmiè bìng,shēn xīn bì jìng kōng wú suǒ yǒu,hé kuàng gēn chén xū wàng jìng jiè,yī qiè yǒng jì!bǐ yuán jué xìng fēi jì xiāng gù,shuō míng wéi bìng。lí sì bìng zhě,zé zhī qīng jìng。zuò shì guān zhě,míng wéi zhèng guān ruò tā guān zhě,míng wéi xié guān。

“善男子,彼善知识所证妙法应离四病。云何四病?一者、作病,若复有人作如是言‘我于本心作种种行’欲求圆觉,彼圆觉性非作得故,说名为病。二者、任病,若复有人作如是言‘我等今者不断生死,不求涅槃。涅槃、生死无起灭念,任彼一切,随诸法性’欲求圆觉,彼圆觉性非任有故,说名为病。三者、止病,若复有人作如是言‘我今自心永息诸念,得一切性寂然平等’欲求圆觉,彼圆觉性非止合故,说名为病。四者、灭病,若复有人作如是言‘我今永断一切烦恼,身心毕竟空无所有,何况根尘虚妄境界,一切永寂!’欲求圆觉,彼圆觉性非寂相故,说名为病。离四病者,则知清净。作是观者,名为正观;若他观者,名为邪观。

" shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng yù xiū xíng zhě,yīng dāng jǐn mìng gōng yǎng shàn yǒu,shì shàn zhī shí。bǐ shàn zhī shí yù lái qīn jìn,yīng duàn jiāo màn ruò fù yuǎn lí,yīng duàn chēn hèn。xiàn nì shùn jìng yóu rú xū kōng,le zhī shēn xīn bì jìng píng děng,yǔ zhū zhòng shēng tóng tǐ wú yì,rú shì xiū xíng fāng rù yuán jué。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng bù dé chéng dào,yóu yǒu wú shǐ zì tā zēng ài yī qiè zhǒng zi gù wèi jiě tuō。ruò fù yǒu rén,guān bǐ yuàn jiā rú jǐ fù mǔ,xīn wú yǒu èr,jí chú zhū bìng yú zhū fǎ zhōng,zì tā zēng ài,yì fù rú shì。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng yù qiú yuán jué,wǒ jiē lìng rù jiū jìng yuán jué。yú yuán jué zhōng,wú qǔ jué zhě,chú bǐ wǒ rén yī qiè zhū xiàng。bù duò xié jiàn。"

“善男子,末世众生欲修行者,应当尽命供养善友,事善知识。彼善知识欲来亲近,应断憍慢;若复远离,应断瞋恨。现逆顺境犹如虚空,了知身心毕竟平等,与诸众生同体无异,如是修行方入圆觉。善男子,末世众生不得成道,由有无始自他憎爱一切种子故未解脱。若复有人,观彼怨家如己父母,心无有二,即除诸病;于诸法中,自他憎爱,亦复如是。善男子,末世众生欲求圆觉,应当发心作如是言:‘尽于虚空一切众生,我皆令入究竟圆觉。于圆觉中,无取觉者,除彼我人一切诸相。’如是发心,不堕邪见。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" pǔ jué rǔ dāng zhī: mò shì zhū zhòng shēng,

“普觉汝当知: 末世诸众生,

yù qiú shàn zhī shí,yīng dāng qiú zhèng jiàn,

欲求善知识, 应当求正见,

xīn yuǎn èr chéng zhě。fǎ zhōng chú sì bìng,

心远二乘者。 法中除四病,

wèi zuò zhǐ rèn miè,qīn jìn wú jiāo màn,

谓作止任灭, 亲近无憍慢,

yuǎn lí wú chēn hèn,jiàn zhǒng zhǒng jìng jiè,

远离无瞋恨, 见种种境界,

xīn dāng shēng xī yǒu,hái rú fó chū shì。

心当生希有, 还如佛出世。

bù fàn fēi lǜ yí,jiè gēn yǒng qīng jìng,

不犯非律仪, 戒根永清净,

dù yī qiè zhòng shēng,jiū jìng rù yuán jué,

度一切众生, 究竟入圆觉,

wú bǐ wǒ rén xiāng,dāng yī zhǐ zhì huì,

无彼我人相, 当依止智慧,

biàn dé chāo xié jiàn,zhèng jué bān niè pán。"

便得超邪见, 证觉般涅槃。”

yuán jué pú sà

圆觉菩萨

yú shì,yuán jué pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,wèi wǒ děng bèi guǎng shuō jìng jué zhǒng zhǒng fāng biàn,lìng mò shì zhòng shēng yǒu dà zēng yì。shì zūn,wǒ děng jīn zhě yǐ dé kāi wù。ruò fú miè hòu,mò shì zhòng shēng wèi dé wù zhě,yún hé ān jū xiū cǐ yuán jué qīng jìng jìng jiè?cǐ yuán jué zhōng sān zhǒng jìng guān,yǐ hé wéi shǒu?wéi yuàn dà bēi,wèi zhū dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,shī dà ráo yì。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,圆觉菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,为我等辈广说净觉种种方便,令末世众生有大增益。世尊,我等今者已得开悟。若佛灭后,末世众生未得悟者,云何安居修此圆觉清净境界?此圆觉中三种净观,以何为首?唯愿大悲,为诸大众及末世众生,施大饶益。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào yuán jué pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wèn yú rú lái rú shì fāng biàn,yǐ dà ráo yì shī zhū zhòng shēng。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí yuán jué pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告圆觉菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能问于如来如是方便,以大饶益施诸众生。汝今谛听,当为汝说。”时圆觉菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng,ruò fú zhù shìruò fú miè hòuruò fǎ mò shí,yǒu zhū zhòng shēng jù dà chéng xìng,xìn fó mì mì dà yuán jué xīn yù xiū xíng zhě,ruò zài qié lán,ān chǔ tú zhòng,yǒu yuán shì gù,suí fēn sī chá,rú wǒ yǐ shuō。ruò fù wú yǒu tā shì yīn yuán,jí jiàn dào chǎng,dāng lì qī xiàn。ruò lì cháng qī bǎi èr shí rì,zhōng qī bǎi rì,xià qī bā shí rì,ān zhì jìng jū。ruò fú xiàn zài,dāng zhèng sī wéi。ruò fú miè hòu,shī shè xíng xiàng,xīn cún mù xiǎng,shēng zhèng yì niàn,hái tóng rú lái cháng zhù zhī rì。xuán zhū fān huá,jīng sān qī rì,qǐ shǒu shí fāng zhū fú míng zì,qiú āi chàn huǐ,yù shàn jìng jiè dé xīn qīng ān guò sān qī rì,yī xiàng shè niàn。ruò jīng xià shǒu sān yuè ān jū,dāng wèi qīng jìng pú sà zhǐ zhù,xīn lí shēng wén,bù jiǎ tú zhòng。zhì ān jū rì,bǐ qiū níyōu pó sāiyōu pó yí mǒu jiǎ,jù pú sà chéng,xiū jì miè xíng,tóng rù qīng jìng shí xiàng zhù chí,yǐ dà yuán jué wèi wǒ qié lán,shēn xīn ān jū píng děng xìng zhì,niè pán zì xìng wú xì shǔ gù,jīn wǒ jìng qǐng bù yī shēng wén,dāng yǔ shí fāng rú lái jí dà pú sà sān yuè ān jū,wèi xiū pú sà wú shàng miào jué dà yīn yuán gù bù xì tú zhòng。cǐ míng pú sà shì xiàn ān jū,guò sān qī rì suí wǎng wú ài。shàn nán zǐ,ruò bǐ mò shì xiū xíng zhòng shēng,qiú pú sà dào rù sān qī zhě,fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

“善男子,一切众生,若佛住世、若佛灭后、若法末时,有诸众生具大乘性,信佛秘密大圆觉心欲修行者,若在伽蓝,安处徒众,有缘事故,随分思察,如我已说。若复无有他事因缘,即建道场,当立期限。若立长期百二十日,中期百日,下期八十日,安置净居。若佛现在,当正思惟。若佛灭后,施设形像,心存目想,生正忆念,还同如来常住之日。悬诸幡华,经三七日,稽首十方诸佛名字,求哀忏悔,遇善境界得心轻安;过三七日,一向摄念。若经夏首三月安居,当为清净菩萨止住,心离声闻,不假徒众。至安居日,即于佛前作如是言:‘我比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷某甲,踞菩萨乘,修寂灭行,同入清净实相住持,以大圆觉为我伽蓝,身心安居平等性智,涅槃自性无系属故,今我敬请不依声闻,当与十方如来及大菩萨三月安居,为修菩萨无上妙觉大因缘故不系徒众。’善男子,此名菩萨示现安居,过三期日随往无碍。善男子,若彼末世修行众生,求菩萨道入三期者,非彼所闻一切境界终不可取。

" shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū shē mó tā,xiān qǔ zhì jìng,bù qǐ sī niàn,jìng jí biàn jué。rú shì chū jìng,cóng yú yī shēn zhì yī shì jiè jué yì rú shì。shàn nán zǐ,ruò jué biàn mǎn yī shì jiè zhě,yī shì jiè zhōng yǒu yī zhòng shēng qǐ yī niàn zhě jiē xī néng zhī,bǎi qiān shì jiè yì fù rú shì。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

“善男子,若诸众生修奢摩他,先取至静,不起思念,静极便觉。如是初静,从于一身至一世界觉亦如是。善男子,若觉遍满一世界者,一世界中有一众生起一念者皆悉能知,百千世界亦复如是。非彼所闻一切境界终不可取。

" shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū sān mó bō tí,xiān dāng yì xiǎng shí fāng rú láishí fāng shì jiè yī qiè pú sà,yī zhǒng zhǒng mén jiàn cì xiū xíng qín kǔ sān mèi,guǎng fā dà yuàn,zì xūn chéng zhǒng。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

“善男子,若诸众生修三摩钵提,先当忆想十方如来、十方世界一切菩萨,依种种门渐次修行勤苦三昧,广发大愿,自熏成种。非彼所闻一切境界终不可取。

" shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū yú chán nà,xiān qǔ shù mén,xīn zhōng le zhī shēng zhù miè niàn fēn qí tóu shù,rú shì zhōu biàn sì wēi yí zhōng fēn bié niàn shù wú bù liǎo zhī,jiàn cì zēng jìn,nǎi zhì dé zhī bǎi qiān shì jiè yī dī zhī yǔ,yóu rú mù dǔ suǒ shòu yòng wù。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

“善男子,若诸众生修于禅那,先取数门,心中了知生住灭念分齐头数,如是周遍四威仪中分别念数无不了知,渐次增进,乃至得知百千世界一滴之雨,犹如目睹所受用物。非彼所闻一切境界终不可取。

" shì míng sān guān chū shǒu fāng biàn。ruò zhū zhòng shēng biàn xiū sān zhǒng,qín xíng jīng jìn,jí míng rú lái chū xiàn yú shì。ruò hòu mò shì dùn gēn zhòng shēng,xīn yù qiú dào bù dé chéng jiù,yóu xī yè zhàng,dāng qín chàn huǐ,cháng qǐ xī wàng,xiān duàn zēng àijí dùchǎn qūqiú shèng shàng xīn,sān zhǒng jìng guān suí xué yī shì,cǐ guān bù dé,fù xí bǐ guān,xīn bù fàng shě,jiàn cì qiú zhèng。"

“是名三观初首方便。若诸众生遍修三种,勤行精进,即名如来出现于世。若后末世钝根众生,心欲求道不得成就,由昔业障,当勤忏悔,常起希望,先断憎爱、嫉妒、谄曲、求胜上心,三种净观随学一事,此观不得,复习彼观,心不放舍,渐次求证。”

ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

" yuán jué rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

“圆觉汝当知: 一切诸众生,

yù qiú wú shàng dào,xiān dāng jié sān qī,

欲求无上道, 先当结三期,

chàn huǐ wú shǐ yè。jīng yú sān qī rì,

忏悔无始业。 经于三七日,

rán hòu zhèng sī wéi,fēi bǐ suǒ wén jìng,

然后正思惟, 非彼所闻境,

bì jìng bù kě qǔ。shē mó tā zhì jìng,

毕竟不可取。 奢摩他至静,

sān mó zhèng yì chí,chán nà míng shù mén,

三摩正忆持, 禅那明数门,

shì míng sān jìng guān。ruò néng qín xiū xí,

是名三净观。 若能勤修习,

shì míng fó chū shì。dùn gēn wèi chéng zhě,

是名佛出世。 钝根未成者,

cháng dāng qín xīn chàn,wú shǐ yī qiè zuì,

常当勤心忏, 无始一切罪,

zhū zhàng ruò xiāo miè,fú jìng biàn xiàn qián。"

诸障若消灭, 佛境便现前。”

xián shàn shǒu pú sà

贤善首菩萨

yú shì,xián shàn shǒu pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,guǎng wéi wǒ děng jí mò shì zhòng shēng,kāi wù rú shì bù sī yì shì。shì zūn,cǐ dà chéng jiào,míng zì hé děng?yún hé fèng chí?zhòng shēng xiū xí dé hé gōng dé?yún hé shǐ wǒ hù chí jīng rén?liú bù cǐ jiào zhì yú hé dì?" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

于是,贤善首菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,广为我等及末世众生,开悟如是不思议事。世尊,此大乘教,名字何等?云何奉持?众生修习得何功德?云何使我护持经人?流布此教至于何地?”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

ěr shí,shì zūn gào xián shàn shǒu pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì jīng jiào gōng dé míng zì。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí xián shàn shǒu pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

尔时,世尊告贤善首菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来如是经教功德名字。汝今谛听,当为汝说。”时贤善首菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

" shàn nán zǐ,shì jīng bǎi qiān wàn yì héng hé shā zhū fú suǒ shuō,sān shì rú lái zhī suǒ shǒu hù,shí fāng pú sà zhī suǒ guī yī,shí èr bù jīng qīng jìng yǎn mù,shì jīng míng dà fāng guǎng yuán jué tuó luó ní,yì míng xiū duō luó le yì,yì míng mì mì wáng sān mèi,yì míng rú lái jué dìng jìng jiè,yì míng rú lái cáng zì xìng chā bié,rǔ dāng fèng chí。shàn nán zǐ,shì jīng wéi xiǎn rú lái jìng jiè,wéi fú rú lái néng jǐn xuān shuō。ruò zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng yī cǐ xiū xíng,jiàn cì zēng jìn zhì yú fú dì。shàn nán zǐ,shì jīng míng wéi dùn jiào dà chéng,dùn jī zhòng shēng cóng cǐ kāi wù,yì shè jiàn xiū yī qiè qún pǐn。pì rú dà hǎi bù ràng xiǎo liú,nǎi zhì wén méng jí ā xiū luó yǐn qí shuǐ zhě,jiē dé chōng mǎn。

“善男子,是经百千万亿恒河沙诸佛所说,三世如来之所守护,十方菩萨之所皈依,十二部经清净眼目,是经名《大方广圆觉陀罗尼》,亦名《修多罗了义》,亦名《秘密王三昧》,亦名《如来决定境界》,亦名《如来藏自性差别》,汝当奉持。善男子,是经唯显如来境界,唯佛如来能尽宣说。若诸菩萨及末世众生依此修行,渐次增进至于佛地。善男子,是经名为《顿教大乘》,顿机众生从此开悟,亦摄渐修一切群品。譬如大海不让小流,乃至蚊虻及阿修罗饮其水者,皆得充满。

" shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén chún yǐ qī bǎo,jī mǎn sān qiān dà qiān shì jiè yǐ yòng bù shī,bù rú yǒu rén wén cǐ jīng míng jí yī jù yì。shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén jiào bǎi qiān héng hé shā zhòng shēng de ā luó hàn guǒ,bù rú yǒu rén xuān shuō cǐ jīng fēn bié bàn jì。shàn nán zǐ,ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng míng xìn xīn bù huò,dāng zhī shì rén fēi yú yī fúèr fú zhǒng zhū fú huì,rú shì nǎi zhì jǐn héng hé shā yī qiè fú suǒ zhǒng zhū shàn gēn,wén cǐ jīng jiào。rǔ shàn nán zǐ,dāng hù mò shì shì xiū xíng zhě,wú lìng è mó jí zhū wài dào nǎo qí shēn xīn,lìng shēng tuì qū。"

“善男子,假使有人纯以七宝,积满三千大千世界以用布施,不如有人闻此经名及一句义。善男子,假使有人教百千恒河沙众生得阿罗汉果,不如有人宣说此经分别半偈。善男子,若复有人闻此经名信心不惑,当知是人非于一佛、二佛种诸福慧,如是乃至尽恒河沙一切佛所种诸善根,闻此经教。汝善男子,当护末世是修行者,无令恶魔及诸外道恼其身心,令生退屈。”

ěr shí,huì zhōng yǒu huǒ shǒu jīn gāngcuī suì jīn gāngní lán pó jīn gāng děng bā wàn jīn gāng bìng qí juàn shǔ,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,ruò hòu mò shì yī qiè zhòng shēng,yǒu néng chí cǐ jué dìng dà chéng,wǒ dāng shǒu hù rú hù yǎn mù。nǎi zhì dào chǎng suǒ xiū xíng chǔ,wǒ děng jīn gāng zì lǐng tú zhòng,chén xī shǒu hù,lìng bù tuì zhuǎn。qí jiā nǎi zhì yǒng wú zāi zhàng,yì bìng xiāo miè,cái bǎo fēng zú,cháng bù fá shǎo。"

尔时,会中有火首金刚、摧碎金刚、尼蓝婆金刚等八万金刚并其眷属,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,若后末世一切众生,有能持此决定大乘,我当守护如护眼目。乃至道场所修行处,我等金刚自领徒众,晨夕守护,令不退转。其家乃至永无灾障,疫病销灭,财宝丰足,常不乏少。”

ěr shí,dà fàn tiān wángèr shí bā tiān wáng,bìng xū mí shān wánghù guó tiān wáng děng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,wǒ yì shǒu hù shì chí jīng zhě,cháng lìng ān yǐn,xīn bù tuì zhuǎn。"

尔时,大梵天王、二十八天王,并须弥山王、护国天王等,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,我亦守护是持经者,常令安隐,心不退转。”

ěr shí,yǒu dà lì guǐ wáng míng jí pán tú,yǔ shí wàn guǐ wáng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,wǒ yì shǒu hù shì chí jīng rén,zhāo xī shì wèi,lìng bù tuì qū。qí rén suǒ jū yī yóu xún nèi,ruò yǒu guǐ shén qīn qí jìng jiè,wǒ dāng shǐ qí suì rú wēi chén。"

尔时,有大力鬼王名吉槃荼,与十万鬼王,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,我亦守护是持经人,朝夕侍卫,令不退屈。其人所居一由旬内,若有鬼神侵其境界,我当使其碎如微尘。”

fó shuō cǐ jīng yǐ,yī qiè pú sàtiān lóng guǐ shénbā bù juàn shǔ jí zhū tiān wángfàn wáng děng,yī qiè dà zhòng,wén fú suǒ shuō,jiē dà huān xǐ,xìn shòu fèng xíng。

佛说此经已,一切菩萨、天龙鬼神、八部眷属及诸天王、梵王等,一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经开示网