观音心经全文带拼音

发布时间:2018-11-14 19:10:03编辑:张天烁

心经全文注音:

观音心经全文带拼音

guān zì zài pú sà ,xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,

zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng,dù yī qiē kǔ è.

照见五蕴皆空,度一切苦厄。

shè lì zǐ,sè bù yì kōng,kōng bù yì sè ,

舍利子,色不异空,空不异色,

sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。

色即是空,空即是色。

shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

受想行识,亦复如是。

shè lì zǐ,shì zhū fǎ kōng xiāng,

舍利子,是诸法空相,

bù shēng bù miè,bù gòu bù jìng,bù zēng bù jiǎn .

不生不灭,不垢不净,不增不减。

shì gù kōng zhōng wú sè,wú shòu xiǎng xíng shí,

是故空中无色,无受想行识,

wú yǎn ěr bí shé shēn yì,wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ,

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,

wú yǎn jiè,nǎi zhì wú yì shí jiè,wú yǎn jiè .

无眼界,乃至无意识界。

wú wú míng,yì wú wú míng jìn,nǎi zhì wú lǎo sǐ,yì wú lǎo sǐ jìn.

无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。

wú kǔ jí miè dào,wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù.

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

pú tí sà duǒ yī ,bō rě bō luó mì duō gù,xīn wú guà ài.

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。

wú guà ài gù,wú yǒu kǒng bù,yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng,jiū jìng niè pán.

无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

sān shì zhū fó,yī bō rě bō luó mì duō gù,dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí.

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

gù zhī bō rě bō luó mì duō,s

故知般若波罗蜜多,

hì dà shén zhòu,shì dà míng zhòu,

是大神咒,是大明咒,

shì wú shàng zhòu,shì wú děng děng zhòu。

是无上咒,是无等等咒。

néng chú yī qiē kǔ,zhēn shí bù xū。

能除一切苦,真实不虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。jí shuō zhòu yuē:

故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰:

jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

本文链接:观音心经全文带拼音

上一篇:般若波罗蜜心经梵文版

下一篇:般若波罗蜜多心经及白话译文